Werk en Vakmanschap

Werk en Vakmanschap vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Werk en Vakmanschap een Werkakkoord af?

Werk en Vakmanschap is een landelijk werkgeversplatform van honderden technische en industri‘le bedrijven. Voor deze bedrijven maken wij ons sterk voor het behoud en de versterking van technisch vakmanschap. Het belangrijkste uitgangspunt is de voortdurende zorg voor een flexibele in-, door- en uitstroom van technisch personeel.

De doelstellingen van Werk en Vakmanschap sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het Techniekpact, namelijk dat er meer mensen gaan kiezen, leren en werken in de techniek. Werk en Vakmanschap biedt, naast ervaren technici, jaarlijks honderden jongeren een uitstekende leer-/werkomgeving met carrièreperspectief. Zij kunnen aan de slag in de proces-, metaal-, elektro-, installatie-, infra-, en voertuigentechniek.

Gedurende het dienstverband leidt Werk en Vakmanschap het merendeel van de jongeren op. Ook coachen en begeleiden wij hen met als doel een vakdiploma behalen. Voor deze jongeren is het voordeel dat ze tegelijkertijd werken, leren en geld verdienen. Daarmee biedt Werk en Vakmanschap jongeren uitzicht op een aantrekkelijke carrière in de techniek. Daarbij wordt gestreefd naar werkzekerheid voor deze (aankomende) talenten en beschikbaarheid van vakmanschap voor onze lidbedrijven.

Instroom

Door het branche-overschrijdende netwerk van bedrijven, opleidingsinstituten en arbeidsmarktpartijen heeft Werk en Vakmanschap een goed inzicht in de beschikbare vacatures voor (aankomende) technici op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat continu honderden vacatures door het gehele land beschikbaar zijn voor jongeren.
Werk en Vakmanschap streeft er naar om jaarlijks 150 jongeren te laten instromen op leer-/ werktrajecten en reguliere banen bij haar aangesloten bedrijven.
Werk en Vakmanschap staat in de werving naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving.
Werk en Vakmanschap zet zich in om de kansen op werk te vergroten voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en spreekt hierover met UWV en gemeenten.

Scholing

Bij Werk en Vakmanschap staat de ontwikkeling van aankomend talent centraal. Door onze intensieve coaching en begeleiding behaalden de afgelopen jaren honderden jongeren een vakdiploma.
Werk en Vakmanschap streeft ernaar, zoals hierboven aangegeven, jaarlijks 150 jongeren met en zonder startkwalificatie in te laten stromen op leer-/werktrajecten via de beroepsbegeleidende leerweg.
Werk en Vakmanschap biedt jaarlijks tientallen jongeren zonder startkwalificatie in de gelegenheid om in te stromen op pragmatische en doelgerichte voorschakel- en toeleidingstrajecten. Werk en Vakmanschap beschikt over een brede ervaring op het gebied van opleiden, coachen en begeleiden van jongeren en het ondersteunen van docenten en praktijkopleiders. Wij hebben hiervoor een professionele methodiek (Werk en Leer College) ontwikkeld. De intensieve coaching en sociaal-maatschappelijke begeleiding, en de daaraan gerelateerde faciliterende activiteiten, zijn de afgelopen jaren een kritische succesfactor gebleken in de afronding van leer-/werktrajecten door leerlingen. Door de intensieve coaching en begeleiding kan enerzijds de kans op voortijdige uitval van jongeren sterk worden gereduceerd en kan anderzijds een tijdige diplomering worden gerealiseerd.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Ter bevordering van het imago van techniek en om jongeren te enthousiasmeren voor het leren en werken in de techniek organiseert Werk en Vakmanschap jaarlijks vele promotionele en voorlichtingsactiviteiten. Voor deze jongeren zijn wij veelvuldig vertegenwoordigd op Open Dagen bij opleidingsinstituten en op vele studie-, vakbeurzen en careerevents.

Wij organiseren techniekweken, verzorgen gastcolleges bij VMBO's, ROC's en ondersteunen beroepenwedstrijden in de techniek.

Kortom, Werk en Vakmanschap levert een belangrijke bijdrage om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en mismatches te voorkomen.

Werk en Vakmanschap onderhoudt een intensieve samenwerking met de vele opleidingsinstituten en de verschillende stakeholders op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft zij samen met hen, telkens op basis van een pragmatische en vraaggestuurde aanpak, uitvoering gegeven aan de instroom van vakvolwassen technici en aan vele innovatieve en doelgerichte opleidingsprojecten en Ðtrajecten. Zij werkt daarbij intensief samen met o.a. HBO-instellingen, ROC's, VMBO's, UWV, sectorfondsen, gemeenten en provincies. Daarnaast participeert zij in diverse landelijke en regionale samenwerkingsverbanden, zoals Techniektalent.nu, regionale arbeidsmarktgemeenten e.d.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.