De VU, de Universiteit Leiden en de EUR

Waarom sluiten de VU, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam een Werkakkoord af?

 In een samenleving die cultureel steeds diverser wordt is het belangrijk jongeren, ongeacht hun achtergrond of afkomst, in staat te stellen om het maximale uit hun talent te halen. Het jaarrapport integratie van het CBS laat zien dat niet-westerse allochtone jongeren met een hoog opleidingsniveau bijna 3 keer zo vaak werkloos zijn dan autochtone jongeren met een gelijk opleidingsniveau. Dit is niet alleen een probleem voor jongeren zelf, maar ook voor de samenleving en een innovatief arbeidsmarktklimaat. Veel talent blijft tenslotte onbenut. Arbeidsintegratie vormt een belangrijke basis voor onze economie en voor sociaal vertrouwen en voor innovatie.

Diversiteit

De Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben sinds hun oprichting altijd een emancipatoire functie vervuld voor eerste generatie studenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij op dit moment een belangrijke aantrekkingskracht heeft op allochtoon talent. Bij de VU bijvoorbeeld bestond in 2013 21,3% van de studenten uit niet-Westerse allochtonen. Dat is een substantieel deel van onze studentenpopulatie en daar zijn we trots op.

Wij ambiëren een leeromgeving te bieden die het talent van deze groep studenten maximaal tot ontplooiing brengt en hen voorbereid op een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. Samen met overheden, bedrijfsleven en andere stakeholders willen we initiatieven ontplooien die de studieloopbaan van allochtone studenten tot een succes maken, en de overstap naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Dat streven is niet vrijblijvend. Daarom sluiten wij graag een werkakkoord af, gericht op voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Wat gaan wij doen? Via het pre-university college brengen we leerlingen van middelbare scholen op de hoogte van de mogelijkheden die de universiteit biedt voor hun loopbaan, laten we hen kennis met het inhoudelijk aanbod van de universiteit, en lichten we hen voor over wat studeren betekent. Op die manier hopen we hen te helpen meer inzicht te krijgen in de vraag wie ben ik? en wat kan ik? Activiteiten vinden plaats binnen scholen, maar ook op de universiteit.

In de introductieweken en in verschillende fasen van de opleiding aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie van studenten. Daarbij willen we ook gebruik maken van alumni als succesvolle rolmodellen;

Te weinig allochtone studenten stromen door naar wetenschappelijke functies binnen de universiteit Met behulp van studieverenigingen zetten we programma's op om studenten te enthousiasmeren voor een promotietraject.

Via community service-activiteiten in samenwerking met partners in de omgeving van de universiteit bereiden we studenten voor op functies in de maatschappij. Door iets te geven aan de gemeenschap, oefenen studenten academische vaardigheden in de praktijk, en breiden zij hun netwerk uit.

Ondanks de diversiteit van de leeromgeving zijn de netwerken van studenten vaak gesegregeerd. Samen met de studieverenigingen ontwikkelen we activiteiten om ontmoetingen over de grenzen van culturele groepen heen te organiseren.

Mentoring

Uiteindelijk zijn de werkakkoorden natuurlijk gericht op het daadwerkelijk vinden van een baan. Daarbij gaat het voor ons zowel om het verkrijgen van een positie als om het behoud van die positie. Samen met instellingen en bedrijven uit de omgeving van de universiteiten en ECHO zijn we programma's aan het ontwikkelen die bijdragen aan de doorstroom naar werk na de studie.

Een concreet voorbeeld betreft mentoring, waarbij studenten in de laatste fase van hun studie en in de eerste fase op de arbeidsmarkt gekoppeld worden aan een mentor. Om het proces van mentoring professioneel te ondersteunen, maken we daarbij gebruik van ICT-modules. Deze modules bevatten o.a. hulpmiddelen voor de gesprekken, lastige situaties en instrumenten voor zelf-assessment voor mentoren, mentees en werkgevers.

Op bovengenoemde activiteiten werken we landelijk nauw samen met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam, op internationaal niveau met UCLA.

Overige afspraken

Richting de toekomst zijn we van plan het akkoord uit te breiden naar aanvullende activiteiten gericht op ons eigen personeel.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.