UWV

UWV vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Terugdringen jeugdwerkloosheid

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV verzorgt in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Ook biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet UWV in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV zet zich als organisatie in voor arbeidsbemiddeling met als de missie samen met partners verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen.

Als organisatie, maar ook als werkgever is UWV betrokken bij de aanpak van werkloosheid en dus speelt UWV een belangrijke rol in de aanpak van jeugdwerkloosheid. UWV wil ook als werkgever zijn steentje bijdragen aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Trainees

In het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid biedt UWV als werkgever per 1 mei 2015 130 jongeren gedurende een jaar de kans als trainee werkervaring op te doen. De trainees worden ingezet op uitvoerende taken in de diverse divisies van UWV. De trainees worden ingezet op werkzaamheden en acties gericht op het gebruik, de versterking en de verbetering van UWV.

Gedurende dit jaar werken de kandidaten aan hun eigen ervaring, cv en portfolio om zo hun aansluiting te kunnen maken en vinden op de arbeidsmarkt. Voor de selectiedag nodigt UWV 400 kandidaten uit, 130 daarvan worden aangenomen. De overige 270 participeren in een LinkedIn groep. Ondersteund door de aangenomen trainees gaan zij op zoek naar een andere baan, via dit kanaal.

Werkgeversservicepunten

UWV zet op basis van de extra middelen van SZW in het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid daarnaast extra capaciteit in op de werkgeversservicepunten in de vorm van adviseurs ten behoeve van actieve bemiddeling van jongeren naar werkgevers. Deze functie kan waar mogelijk ingevuld worden door jongeren.

Stages

UWV biedt jongeren om werkervaring op te doen via een stageplaats. In 2015 kunnen ruim 200 jongeren stage lopen bij het UWV.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.