Twynstra Gudde en Evate

Twynstra Gudde en Evate vergroten de kansen op werk voor jongeren.

OMNIALAB

De arbeidsmarkt verandert drastisch. Het vast dienstverband wordt steeds zeldzamer en bedrijven experimenteren met nieuwe vormen van (tijdelijke) arbeid. De overheid volgt de enorme veranderingen in de arbeidsstructuren in Nederland, met herzieningen op het gebied van wet- en regelgeving en sociale zekerheden.

Waar nu, met name gedreven door wettelijke risico's op gebieden als ketenaansprakelijkheden en schijnzelfstandigheid veel bedrijven gebruik maken van tussenpartijen als detacheerders-, uitzendbureaus en payrollers, wordt het direct werven van talent meer en meer een van de belangrijkste strategische assets van organisaties. Dit geldt zowel in het bedrijfsleven als in de non-profit sectoren.

Werknemersvaardigheden

Organisaties zoeken naar mensen die zich in een dynamische omgeving snel en gemakkelijk kunnen aanpassen. Ondernemende vaardigheden zoals pro-activiteit, vindingrijkheid, flexibiliteit, daadkracht, en doorzettingsvermogen worden steeds belangrijker. Oftewel, organisaties zijn in steeds grotere mate opzoek naar mensen die activiteiten initiëren, die creëren en innoveren, die kunnen plannen en organiseren en die beslissingen durven te nemen en daar de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.

Behoeften van jonge (20 tot 30 jaar) hoogopgeleide starters zijn diverser dan een decennium geleden. Steeds meer starters op de arbeidsmarkt zoeken niet meer naar een baan voor het leven, maar willen zich als zelfstandige bij verschillende opdrachtgevers in uitdagende klussen verder ontwikkelen. Alleen ontbreekt het hen in het begin van hun loopbaan aan een netwerk en ingangen bij interessante bedrijven. Bemiddeling door de reguliere tussenpartijen, bemiddelaars en platformen voor zelfstandigen is gezien de beperkte werkervaring van deze doelgroep vrijwel niet aan de orde.

Maar hoe komen jonge zelfstandigen op een laagdrempelige manier in contact met organisaties, bedrijven en publieke werkgevers en vice versa? En hoe sporen bedrijven andere bedrijven waarmee ze samenwerken eenvoudig aan om een actieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid?

In opdracht van SterkTeam is er een actieonderzoek uitgevoerd waarbij een aantal prototypen ontwikkeld zijn om vraag en aanbod van tijdelijke klussen voor jonge zelfstandigen beter op elkaar aan te sluiten. Vervolgens is aan een aantal marktpartijen gevraagd om een van deze concepten uit te werken tot een propositie dat zich onderscheidt van alle reguliere modellen en tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan een volwaardige arbeidsmarktpositie van (jong) zelfstandigen; waaronder serieus salaris, werk/opdrachten, etc. OMNIALAB is de uitkomst van dit actieonderzoek.

Dit is OMNIALAB

OMNIALAB richt zich op de behoefte van en naar tijdelijke opdrachten voor startende zelfstandige ondernemers (20 tot 30 jaar). Een platform voor en door zelfstandige professionals die de krachten van de deelnemers bundelt zodat een collectief kan worden gevormd dat een aantal concrete func ties en diensten gaat verzorgen in de flexibele schil van diverse organisaties.

OMNIALAB gelooft in de combinatie van lokale economie en lokaal ondernemerschap en streeft ernaar deze met elkaar te verbinden. Zo zoeken we onze partners primair binnen de regio en brengen lokale professionals in contact met elkaar en met bedrijven die binnen de regio actief zijn.

OMNIALAB brengt op plaatselijk niveau vraag en aanbod bij elkaar. We stimuleren lokaal het ontwikkelen en delen van kennis. Door elkaar op te zoeken, bij te dragen aan gezamenlijk succes, staan we samen sterk. Als individuele ondernemers en als lokale economie.

OMNIALAB biedt jonge startende ondernemers werkplekken aan in organisaties. Enkele aaneengesloten weken bieden werkgevers in dezelfde regio plekken aan. Hiermee maken we vrijblijvend en laagdrempelig een koppeling tussen vraag en aanbod op regionaal niveau. De jonge ondernemers worden geselecteerd opdat zij passen bij de vraagstukken waar het bedrijf mee bezig is.

OMNIALAB maakt het heel gemakkelijk om even kennis te maken of te polsen of iemand past bij een klus die er op dat moment is. Jonge starters zijn zo op de plek waar daadwerkelijk werk is en krijgen de kans om mooie eerste projecten te doen bij de start van hun loopbaan. Komt er geen match tot stand dan heeft de jonge zelfstandige wel een tijd een mooie werkplek gehad, en andere zelfstandigen ontmoet en een indruk gekregen van een bedrijf.

Door impressies over de organisatie met elkaar te delen en door samen te brainstormen kunnen de starters ook nieuwe idee‘n pitchen aan de organisatie waarin zij een aantal dagen een werkplek hebben gehad. Hiermee werken zij aan hun ondernemende vaardigheden en zo kunnen nieuwe proposities ontstaan.

OMNIALAB is nog aantrekkelijker te maken door voor de organisaties waar de werkplekken gecreeerd worden de mogelijke inkoop van jong talent alvast zo gemakkelijk mogelijk te maken.

OMNIALAB kan voor de jonge starter als coöperatie werken (om de zakelijke overeenkomst met werkgevers te regelen, organisaties te benaderen voor het creëen van werkplekken). De website kan ook buiten de tijd dat de jonge zelfstandigen daadwerkelijk in een bedrijf aanwezig zijn als marktplaats dienen tussen vraag en aanbod. De deelnemers aan OMNIALAB volgen een trainingsaanbod waarmee zij hun competenties en kansen als jonge ondernemers vergroten. Universiteiten en Hoge Scholen kunnen betrokken worden bij OMNIALAB om hun uitgestroomde studenten meer kans te geven op een baan of eigen bedrijf.

OMNIALAB is een vorm waarmee bedrijven aan een maatschappelijk verantwoordelijkheid om jonge ondernemende mensen een goede start te geven invulling kunnen geven. Een vorm waarin vraag en aanbod elkaar op een georganiseerde en betaalbare manier kunnen vinden. Het model is gericht op continue innovatie en ontwikkeling.

Het Lab als vorm heeft daarbij de volgende doelstellingen:

Organisaties aangesloten bij OMNIALAB bieden jonge hoogopgeleide startende zelfstandigen voor een bepaalde tijd (6 tot 10 weken) werkplekken aan in hun organisatie. Deze starters passen bij de vraagstukken waar deze organisaties voor staan en bezitten onvermoede competenties en skills, die meerwaarde hebben voor de betreffende organisaties

Mocht er een match tot stand komen tussen het bedrijf en de startende zelfstandigen dan gaat dit om echt werk voor een eerlijke prijs

Via de website van OMNIALAB is het voor alle werknemers van de aangesloten bedrijven zichtbaar welke jonge ondernemers in de organisatie aanwezig zijn. De starters kunnen dus gemakkelijk meedoen in lopende projecten en zo laten zien wat zij in huis hebben.

OMNIALAB begeleidt de jonge zelfstandigen hierin, zodat de kwaliteit bewaakt wordt Deelnemende organisaties kunnen via de OMNIA-pool ook een specifieke onderzoeksopdracht meegeven. Doordat de starters goed kunnen samenwerken en diverse disciplines combineren komen zij snel tot verrassende resultaten

Via de OMNIALAB website hebben de aangesloten organisaties toegang tot de profielen van alle aangesloten jonge zelfstandigen De bij OMNIALAB aangesloten organisaties steken energie in mensen die wellicht nog niet de juiste ervaring hebben, maar wel over de juiste competenties beschikken. De jonge starters zullen er alles aan doen om zichzelf te bewijzen. Dit werkt aanstekelijk voor alle werknemers

OMNIALAB biedt de startende zelfstandigen trainingen aan en faciliteert begeleiding in de eerste stappen als z.z.p.'er. Zo helpt OMNIALAB hen om hun ondernemende vaardigheden te versterken, die meteen ten goede komen voor de bij OMNIALAB aangesloten organisaties.

OMNIALAB biedt de zelfstandigen de mogelijkheid om in een coöperatie samen te werken (jonge talenten weten bij uitstek wat delen en samenwerken is). Zo kunnen zij samen voorzien in collectieve voorzieningen en kunnen deelnemers belanghebbende worden in het concept Het gebrek aan ervaring van jonge mensen bevordert innovatie voor de organisatie (ervaren mensen verbeteren de bestaande dingen, jonge ondernemende mensen komen met iets compleet nieuws op de proppen)

Klussen voor startende zelfstandigen

OMNIALAB organiseert een zachte koppeling tussen vraag en aanbod naar tijdelijke klussen voor jonge startende zelfstandigen. Bij bestaande (digitale) platformen met klussen voor zelfstandigen is er een zeer scheve verhouding tussen vraag en aanbod van opdrachten. Er zijn veel meer zelfstandigen ingeschreven dan dat er opdrachten worden aangeboden. Er is sprake van een 'buyers market' waarin je als startende zelfstandige geen kans maakt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel: geen opdrachten zonder ervaring, geen ervaring zonder opdrachten.

Bij OMNIALAB zijn de starters aanwezig in de organisatie, hierdoor worden persoonlijkheid en competenties belangrijker dan ervaring en CV. Ondernemende vaardigheden worden steeds belangrijker, maar de behoefte aan jong talent wordt nog nauwelijks ingevuld door zelfstandigen.

OMNIALAB experimenteert met nieuwe vormen van tijdelijke arbeid voor jonge starters, anders dan traineeprogramma's, tijdelijke contracten en uitzendwerk.

Startende zelfstandigen moeten via OMNIALAB hun boterham kunnen verdienen, door samen te werken in een cošperatie kunnen de jonge ondernemers samen beslissen of zij een deel van de resultaten reserveren voor pensioen, studie- en gezondheidsvoorzieningen. Hierdoor kunnen meer jonge zelfstandigen op een kwalitatief goede manier de arbeidsmarkt betreden

OMNIALAB is een nog onbeproefd concept. We willen graag dat de resultaten en leeropbrengsten goed gemonitord en geëvalueerd worden. Hierin willen we samenwerken met (lokale) overheden en kennispartners. Jonge ondernemers zullen een rol krijgen in een vorm van toezicht, passend bij het innovatieve concept.

Wat doet OMNIALAB hiervoor:

  • Het zorgvuldig samenstellen van de pool van jonge ondernemende mensen (20 tot 30 jaar), die ambitie hebben om als zelfstandige te werken, of dit al doen en die op het moment van selectie geen of onvoldoende klussen hebben. Zij worden in OMNIALAB getraind en begeleid om hun ondernemende vaardigheden verder te ontwikkelen
  • Organisaties benaderen voor het beschikbaar maken van werkplekken en onderzoeksopdrachten
  • Aanbieden en ontwikkelen met het jong talent van een coöperatie voor zelforganisatie (pensioen, facturering, etc. voor het jong talent die zelfstandig als z.z.p.'er aan de slag gaat bij de aangesloten organisaties)

De volgende organisaties brengen OMNIALAB tot leven:

Twynstra Gudde

Nederland mooier en economisch sterker maken. Dat is de missie waar Twynstra Gudde iedere dag in alle sectoren van de samenleving aan werkt. Daarbij kijken we niet alleen naar dit moment. We willen dat ons land over twintig, dertig jaar ook mooi en economisch sterk is. Daarvoor bestaan nog steeds veel kansen, ook al is de druk op investeringen groot. Twynstra Gudde weet kansen te benutten door vraagstukken tot hun essentie terug te brengen, de juiste expertise in te brengen en verbindingen te leggen tussen belangen, vakgebieden en stakeholders. Dat is onze missie.

Twynstra Gudde ziet in OMNIALAB een waardevolle manier om talent te matchen en de ondernemende vrijheid van de jonge talenten te honoreren. OMNIALAB slecht bovendien de scheiding tussen formele organisaties en wat zich aandient in termen van jong talent en nieuwe manieren van werken. Op die manier creëert OMNIALAB een nieuwe zelfbewuste en duurzame start voor jonge zelfstandigen en verjongen en verfrissen we de organisaties die er aan meewerken.

Evate

Innovatie-adviesbureau Evate begeleidt ambitieuze ondernemers bij het vormgeven van een succesvolle groei- en innovatiestrategie en de praktische uitvoering daarvan. Dit doet wij door on dersteuning te bieden in het verkrijgen van noodzakelijke financiering, het vinden van de juiste kennispartners en het begeleiden van de ondernemers in het realiseren van hun ambities.

Evate is gespecialiseerd op het gehele spectrum van ondernemingsbeleid: van het toetsen en optimaliseren van businessplannen, het verkrijgen van noodzakelijk startkapitaal en subsidies, tot en met het herstructureren van ondernemingen en het optimaliseren van bedrijfsstrategieën. De visie van Evate is dat de nieuwe generatie vol zit met energie en ambitie.

Door de razendsnelle digitalisering is de nieuwe generatie belangrijker dan ooit. De nieuwe generatie jaagt vernieuwing aan, creëert nieuwe manieren van communiceren en van samenwerken. De nieuwe generatie kijkt met een vernieuwende blik naar de werkelijkheid en vraagt zich af hoe zaken slimmer en beter kunnen. Ze zorgt voor dynamiek die bedrijven, organisaties voorbereiden op de toekomst en de samenleving gezond houden.

Evate is van mening dat OMNIALAB een gestructureerd format biedt waarmee bedrijven en (lokale)overheden een organisatorische oplossing wordt geboden voor hun afspraken en doelstellingen in het gesloten Werkakkoord.

Evate zal OMNIALAB als mede-initiatiefnemer begeleiden in het verkrijgen van de nodige middelen en resources, opzetten van de structuur, het beheer en bege leiding van het businessmodel, zorgdragen voor de administratieve en financiële organisatie, het opzetten van de IT-infrastructuur in afstemming met Twynstra Gudde, en de andere stakeholders.

Commitment Twynstra Gudde en Evate spreken de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten doormiddel van het uitvoeren van een eerste pilot en het verder uitwerken van het concept OMNIALAB, met eventuele andere partners.

OMNIALAB is ontwikkeld door een aantal innovatieve partners uit het bedrijfsleven naar aanleiding van een actieonderzoek dat SterkTeam liet uitvoeren met de vraag hoe op vernieuwende manieren de vraag naar en het aanbod van tijdelijke klussen voor jonge zelfstandigen beter op elkaar aangesloten kunnen worden.

Pilot

In april 2015 wordt gestart met een pilotfase van OMNIALAB. In deze pilotfase zal de (tijdelijke) directie zich richten op het inrichten van processen. Deze zullen met de projectpartners worden uitgewerkt. Ook zorgt de directie voor de planning van de uitrol en het uitwerken van de definitieve organisatie. Evate en Twynstra Gudde ondersteunen bij de begroting en de financiering.

De partners van dit Werkakkoord beginnen de pilot van OMNIALAB in Amersfoort, met als eerste werklocatie voor de jonge starters het kantoor van Twynstra Gudde. Gestreefd wordt gedurende deze pilot fase minstens 15 jonge zelfstandigen (<30 jaar) te selecteren voor deelname aan de pilot. Gestreefd wordt om twintig bedrijven en organisaties in Amersfoort te benaderen om werkplekken voor zelfstandigen beschikbaar te stellen. Gemeente Amersfoort met haar accountmanagers worden benaderd om aan te sluiten.

De Economic Board van Utrecht wordt betrokken bij de samenwerking vanwege haar regionale verbindingen in de provincie Utrecht en Universiteiten en Hoge Scholen.

De financiering van OMNIALAB zal in de aanloop steun vergen van fondsen en bijdragen van partners van dit akkoord, alsmede nog aan te zoeken derden. In de reguliere exploitatie van OMNIALAB is het doel om zo min mogelijk kosten (overhead lager dan 10%) te maken en zo veel mogelijk winst uit te keren bij positief resultaat. Door de deelnemende ondernemers gerealiseerde omzet komt primair aan hun toe. Door een deel van het resultaat (10%) te gebruiken voor kennisontwikkeling en innovatie neemt de waarde en het bestaansrecht op langere termijn toe. Een ander deel van de winst (10%) kan worden gebruikt voor collectieve voorzieningen.

Social Impact Bond

Twynstra Gudde werkt samen met ABN AMRO op het vlak van Social impact Bonds. Met deze bank zal onderzocht worden of een Social Impact Bond mogelijk is. Vanuit de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid zijn met diverse bedrijven Werkakkoorden afgesloten. Dit heeft een netwerk van bedrijven opgeleverd die zich inzetten voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Dit platform biedt ook perspectief voor het verder ontwikkelen van OMNIALAB.

OMNIALAB wil de bedrijven die een Werkakkoord hebben ondertekend en die verenigd zullen worden in een platform, waar ook andere bedrijven zich nog bij aan kunnen sluiten, actief benaderen om mee te werken aan het concept, door bijvoorbeeld werkplekken te cre‘ren voor startende zelfstandigen

OMNIALAB wil graag aanhaken bij de toekomstige buurtgerichte aanpak van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

OMNIALAB kan in de pilot onderzoeken op welke wijze een buurtgerichte aanpak mogelijk is waarbij ondernemende starters in buurten actief worden benaderd om mee te doen aan OMNIALAB.

We komen graag in contact met de gemeenten die aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar hebben gemaakt hier aan te willen meewerken. Planning en intentie is om, na succesvolle afronding van de pilot, in de vervolgfase 2016/2017 meer OMNIALABs over het land uit te rollen.

OMNIALAB wil voor de bedrijven die de Werkakkoorden hebben afgesloten een goede en handige manier zijn om de daad bij het woord te voegen.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat er over OMNIALAB meer afspraken kunnen worden gemaakt en dat andere partners nog in kunnen stappen.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.