Nuon

Nuon spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Instroom

NUON zal in 2014 en 2015 in het kader van het sectorplan Energie-bedrijven minimaal 10 startbanen creëren voor gediplomeerde en gekwalificeerde jongeren die als gevolg van de recessie werkloos zijn. De definitieve subsidie is echter nog niet verleend.

Werkervaring

NUON voert reeds sinds 2006 haar werkgelegenheidsproject Step2Work uit. Jaarlijks zijn ongeveer 35 werkervaringsplekken beschikbaar voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel van deze plekken worden ingevuld door werkloze jongeren, waarbij extra aandacht is voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking (o.a. Wajong).

Coaching

NUON is in 2014 samen met Philips en Alliander het project I-MPOWER gestart met als doel jonge werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, school of een combinatie hiervan. 9 werkloze jongeren met zeer verschillende achtergronden hebben na een gerichte voorbereiding van 5 weken de kans gekregen om als Jongerencoach van Nuon aan de slag te gaan. Zij hebben de opdracht om binnen 12 maanden 90 andere jongeren te begeleiden naar werk, school of een combinatie van leren en werken.

Nuon is geïnteresseerd in het concept OMNIALAB zoals geïnitieerd door Twynstra Gudde en Evate en gaat graag met hen in gesprek en verkennen graag de rol van Nuon in de uitwerking van OMNIALAB.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.