MKB Limburg

MKB Limburg spreekt de intentie uit om de kansen op werk voor jongeren te vergroten.

Dit Jongerenakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

  • MKB Limburg/Mach3 stelt jaarlijks via de deelnemende bedrijven minimaal 75 vacatures beschikbaar voor jongeren.
  • MKB Limburg/Mach3 stelt jaarlijks via de deelnemende bedrijven minimaal 75 BBL-leerbanen beschikbaar voor jongeren.
  • MKB Limburg/Mach3 agendeert het belang van het zijn van een actief leerbedrijf in de regionale ondernemersafdelingen, zodat bedrijfsleven nu en in de toekomst beschikt over voldoende geschoold personeel. Met name richting toekomst zullen we te maken hebben met een grote vervangingsvraag in veel sectoren en met name in de technische hoek.
  • MKB Limburg/Mach3 zal (groeps-)voorlichtingen verzorgen over het werken bij bedrijven in Limburg voor belangstellenden. Dit kan zijn in het kader van loopbaanori‘ntatie en beroepenvoorlichting op uitnodiging van het onderwijsveld of op andere informatieavonden van regionale ketenpartners.
  • Om op meer duurzame wijze invulling te geven aan de aanpak van de (jeugd-)werkloosheid in Limburg zal vanuit MKB-Limburg/Mach3 het initiatief worden genomen om te komen tot een provinciaal Sectorplan MKB, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken om vraaggestuurd de inzetbaarheid van werknemers, werkzoekenden en studenten te vergroten.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.