Microsoft

Microsoft vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit Microsoft een Werkakkoord af?

De missie van Microsoft is om mensen te helpen hun volledige potentieel te bereiken. Het gaat er daarbij niet per se om te excelleren ten opzichte van anderen, maar vooral ten opzichte van jezelf. Het is dus niet alleen in ons belang dat jongeren de kans krijgen te leren programmeren of met technologie om te gaan. Het past ook bij onze missie om daaraan bij te dragen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om als een van de industrietrekkers ons gewicht erachter zetten. Dat hebben we gedaan door verschillende initiatieven te starten en ambitieus te zijn naar de toekomst.

Zo willen we helpen het curriculum op scholen moderner te maken, zorgen voor gratis online opleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs, maar ook ondersteunen we een reeks aan initiatieven waarbij jongeren door middel van technologie het beste uit zichzelf kunnen halen. Daar verbinden we onze naam, onze faciliteiten en onze mensen aan als ook ons netwerk (met honderden partners).

Achtergrond

Bij Microsoft Nederland werken circa 1.100 medewerkers. 800 hiervan zijn in vaste dienst en 300 medewerkers vormen onze flexibele schil. Dit zijn de medewerkers die een specifieke expertise met zich meebrengen of medewerkers die in een piekperiode ondersteuning bieden bij de dagelijkse werkzaamheden. Met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar onder de vaste medewerkers en 30 onder de flexibele medewerkers zijn wij ons als organisatie bewust dat jongeren als doelgroep voor onze producten en diensten maar zeker ook jongeren als medewerkers de toekomst hebben. Wij ondernemen daarop verschillende initiatieven om de instroom van jongeren te versterken.

Instroom

Microsoft streeft naar een brede diversiteit aan medewerkers. Het merendeel van de functies zijn marketing en sales rollen waarbij in het aanname proces nadrukkelijk wordt gekeken naar het bouwen van complementaire teams, jong en oud, vrouw en man.

MACH staat voor Microsoft Academy of College Hires: een tweejarig traineeship om toptalent van over de hele wereld uit te laten groeien tot gepassioneerde IT professionals. Als trainee krijg je vanaf je eerste dag een volwaardige plek binnen een afdeling die past bij jouw kwaliteiten en interesses. Jaarlijks dingen ongeveer 350 jongeren mee naar 16 felbegeerde plaatsen.

Er zijn verschillende typen traineeships, sales, marketing, technical (consultancy & support). In de selectie wordt zowel naar de studie maar zeker ook naar de persoon gekeken. Gedurende de 2 jaar wordt veel geïnvesteerd in het trainen en opleiden van deze jongeren. Nationale en internationale training en opleidingsmogelijkheden zijn daar onderdeel van.

Met partner Computrain worden deze net afgestudeerden getraind in de diepgaande technische onderwerpen, processen en methodieken en persoonlijke vaardigheden.

Stages/leerervaringsplekken

Jaarlijks biedt Microsoft 20 stage en/of leerervaringsplekken aan voor studenten met verschillende studie achtergronden. Gedurende deze 6 of 8 maanden krijgen de stagiaires de kans om zowel mee te lopen met de dagelijkse praktijk of om een onderzoek af te ronden.

Educatie

Het is de ambitie van Microsoft om jongeren, al op de vroege leeftijd van de basisschool, zoveel als mogelijk in contact te brengen met technologie. Als we Nederlandse kinderen ook goed zouden scholen in de kunst van het programmeren, krijg je een geweldige combinatie van vaardigheden die heel goed is in te zetten voor het ontwikkelen van zowel games als professionele software. Naar die combinatie is veel vraag; wie dat in de vingers heeft, kan zich onderscheiden en heeft de banen voor het uitzoeken.

Maar aandacht voor programmeren komt in het Nederlandse onderwijs niet van de grond. Wij zijn dan ook bijzonder geïnspireerd door het initiatief #2032 van het Ministerie van OC&W waarin een open dialoog wordt gevoerd over het curriculum en de manier waarop en wat kinderen moeten leren.

In dat kader heeft Microsoft verschillende initiatieven opgezet om zowel docenten als jongeren in contact te brengen met technologie, met de ambitie om coderen en computervaardigheden als vast onderdeel van het lesprogramma te laten opnemen.

School van de Toekomst

Onze educatie- en opleidingspartner IT Randsteden start in maart 2015 met twee pilots in het project School voor de Toekomst. Leerlingen worden uitgedaagd om hun School van de Toekomst te bedenken en op verschillende manieren hun idee‘n uit te voeren en te presenteren, met nieuwe, inspirerende methoden en technologie‘n.

In het project School voor de Toekomst wordt een programma aangeboden, waarmee scholen in twee weken kennis kunnen maken met verschillende onderwijsvormen en (digitale) technieken waarin deze vaardigheden, de 21st Century Skills, een plek krijgen.

In School voor de toekomst is plek voor ondernemend onderwijs, veel ouderparticipatie en het gebruik van vernieuwende leermiddelen. Het programma is toepasbaar van groep 1 t/m 8. Na het project kan de school op deze wijze structureel verder met nieuwe manieren van les geven en onderwijsmethoden die in het project zijn geïntroduceerd.

Ook voor de ouders is een grote rol weggelegd. Zij worden op allerlei manieren bij het project betrokken en kunnen tijdens het project zelf ook nog veel leren in workshops over o.a. veilig internet, PowerPoint en apps bouwen.

Docenten kunnen in het project op een veilige manier kennis maken met de nieuwe manier van lesgeven en methoden en technologie‘n. (invullen met idee‘n over programma, workshop aan leerkrachten, ondersteuning).

Het is onze ambitie om vanuit de twee pilots dit project verder te ondersteunen, met als doel om partners te zoeken en een platform te bouwen waarop docenten onderling ervaringen delen en elkaar beter maken.Wij zien ook een duidelijke verbinding met een ander initiatief Learning Blocks.

Learning blocks voor docenten

We observeren dat het voor scholen een uitdaging is om computervaardigheden, basis niveau alsook de diep technische vaardigheden te doceren. Learning blocks is een initiatief van Microsoft om docenten te helpen bij het samenstellen van een curriculum voor studenten, rondom Microsoft technologie.

Microsoft biedt dit platform aan om beter inzicht te geven in het beschikbare lesmateriaal en trainingen die Microsoft kan bieden. Op dit moment is het portaal ingericht voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Aan de hand van een curriculum wizard op de site vwww.microsoft.com/netherlands/ learningblocks/ kunnen docenten hun eigen lesmateriaal samenstellen als ook onderling via een Yammer (interne portal voor kennisdeling) pagina ervaringen delen en van elkaar leren.

De Learning blocks website is gratis toegankelijk voor iedereen. Aanmelden en deelnemen aan de Learning blocks Yammer groep is ook gratis. De website focust zich op de verschillende niveaus van het onderwijs. Zo ligt de focus bij het MBO op het behalen van certificaten.

Onze ambitie is om het komende jaar ook Learning Blocks aan te bieden voor het primair onderwijs. Toegespitst op alle leeftijden van 6 tot 12 jaar. De toekomstige site voor primair onderwijs richt zich op kennisdeling en samen leren. KiDX App ontwikkelaars van 12 jaar, ze zijn er.

Bij Microsoft zijn wij van mening dat we nog meer jonge ontwikkelaars nodig hebben. Jongeren die door middel van technologie denken in oneindige mogelijkheden en door nullen en enen toepassingen kunnen ontwikkelen die ons dagelijks leven makkelijker, leuker of efficiënter kunnen maken. In 2020 bestaat er een tekort van 900,000 ICT-professionals in Europa. Bovendien spelen 21st century skills in veel beroepen een steeds belangrijkere rol.

Jongeren met een affiniteit voor coderen en computer vaardigheden, krijgen bij Microsoft extra aandacht en hiervoor organiseren wij verschillende initiatieven. Dit tot doel om hen een voorsprong te geven en zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

We zijn actief in gesprek met organisaties zoals Kennisnet en MijnKindOnline om aan te sluiten bij bestaande initiatieven maar ontwikkelen ook eigen programma's om coding als tweede taal te realiseren. Zo nemen wij actief deel aan het wereldwijde programma Hour of Code waarbij de visie is dat elk kind recht heeft op een eerste kennismaking met technologie en in het bijzonder coderen.

Om initiatieven een platform te geven en talenten wereldkundig te maken organiseren we ieder jaar een Imagine Cup. Deelnemers van 16 jaar + uit de hele wereld vinden met technologie een oplossing voor wereldproblemen. Dit kan met een uitgewerkte app of een idee voor een technische toepassing.

In 2015 starten we in Nederland als eerste met een editie van Junior ImagineCup, een aparte versie voor kleine ondernemers vanaf 10 jaar. Het is onze ambitie om de komende 2 jaar de Imagine Cup, de Junior Imagine Cup en de Hour of Code met partners naar een nationaal erkent niveau te krijgen.

Overige initiatieven en ambities

Hete Pepers

In 2013 is Microsoft actief betrokken bij SterkTeam in het kader van het Hete Pepers project. Dit initiatief voor en door jongeren is opgezet door jongerenorganisatie NJR en haar partners CNV Jong en FNJ Jongeren. Samen met het Ministerie van SZW is in een jaar tijd een brede groep jongeren benadert tijdens 12 regionale bijeenkomsten, maar een veelvoud van jongeren zijn via de portal met toolbox en kennisdeling bereikt. Onze educatie- en trainingspartner IT Randsteden heeft gedurende de bijeenkomsten jongeren getraind als ook train-de-trainer sessies georganiseerd.

Microsoft is van mening dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bijzonder geholpen zijn door actief de 21st skills bij te brengen. Door middel van technologie kan de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint worden. Denk hierbij aan LinkedIn trainingen, CV updaten met Word, presentatie vaardigheden met PowerPoint etc.

In dit jaar zijn veel lessen geleerd, de belangrijkste hiervan zit op het vlak van educatie. Daar waar jongeren zeer bedreven zijn in social media, hebben zij bepaalde technologische vaardigheden en competenties gemist in hun opleiding. Daar zit voor Microsoft een enorm potentieel.

Holland Werkt met UWV

Vanuit de werktitel Holland Werkt, is Microsoft in 2014 een samenwerking gestart met het UWV. Vanuit de gedachte dat er veel technisch specifieke vacatures zijn waar moeilijk mensen voor zijn te vinden en aan de andere kant veel jongeren of andere werkzoekenden zijn die op zoek zijn naar een baan maar in eerste instantie (nog) niet over de vaardigheden en competenties beschikken die wel nodig zijn voor deze technische vacatures. In het bijzonder hebben we het dan over Sharepoint vacatures.

Met de komst van de cloud dienst O365, is er een groeiende behoefte aan pragmatisten. Mensen met affiniteit voor onze producten en diensten en die welwillend zijn hiervoor een korte opleiding door Microsoft en haar partners te ontvangen. Microsoft kan geen baangaranties geven, echter wij doen er alles aan om deelnemers aan deze opleidingen te steunen en te begeleiden naar het vinden van betaald werk.

Het UWV selecteert de kandidaten en in opleiding van 4 dagen worden deelnemers opgeleid tot Microsoft Sharepoint Pragmatisten. Microsoft heeft twee van deze opleidingen afgerond, met jongeren afgestudeerd aan de Design Academy als ook met werkzoekende IT professionals. Microsoft committeert zich aan het verder uitwerken van deze initiatieven samen met het UWV, waarbij jongeren een belangrijke doelgroep vormen.

In de toekomst zal de focus worden verschoven naar certificeren en dus een langere periode van training. Het is onze ambitie om in de komende 2 jaar meerdere van deze opleidingen te organiseren.

Social Return met Gemeente Rotterdam

Microsoft is een commitment aangegaan met de Gemeente Rotterdam in het kader van hun Social Return Programma. Dit betreft een inspanning om de werkgelegenheid te stimuleren door het toepassen van een van de vele mogelijkheden van social return. Social return vergroot niet alleen de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen, maar ook hun vakmanschap door leer-/werk- en/ of stageplaatsen.

Diverse werkzoekenden wonende in de Gemeente Rotterdam krijgen een speciaal Microsoft Training programma aangeboden om hun afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen.

Microsoft biedt in samenwerking met Computrain diverse Bootcamps met MTA (Microsoft Technologie Associate) en voor sommigen een niveau hoger: de MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) certificeringen aan. Een Bootcamp is een intensieve trainingsweek van 5 aaneengesloten dagen met als doel het succesvol behalen van het Microsoft examen. MTA is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma dat gericht is op fundamentele IT-kennis. Dit Bootcamp programma richt zich op het behalen van het examen MTA Networking Fundamentals.

Werkzoekenden, waaronder ook jongeren, die een carrière in de IT op het gebied van server- of desktopbeheer ambiëren verrijken op deze manier hun CV met een MTA certificaat en worden tevens onderdeel van de Microsoft Certified Professional community wat de kans op een baan vergroot.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.