Lumens Groep

Waarom sluit de Lumens Groep een Jongerenakkoord af?

Jongeren zijn onze toekomstige collega's, samenwerkingspartners, opdrachtgevers, concollega's en bovenal medebewoners in onze stad en straat. Volwassen burgers die onderdeel uitmaken van onze samenleving en medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van deze samenleving. Jongeren kansen bieden om een goede start te maken, maakt het voor hen mogelijk om een sterke basis voor hun toekomstige bestaan te realiseren. Een basis die bijdraagt aan economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Daarom vindt de Lumens Groep het belangrijk jongeren, al op hun weg naar volwassenheid, de kans te geven zich te ontwikkelen en aan te sluiten in het arbeidsproces.

We zetten ons hier op twee fronten voor in: als werkgever en in de vervulling van onze opdrachten. Er zijn delen van de opdracht van de Lumens Groep die zich richten zich op het begeleiden en ondersteunen van die jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wanneer de opdracht zich op een breder thema richt, zoals bevorderen van de sociale samenhang in de buurt of arbeidsparticipatie in brede zin, dan benutten we kansen die we zien om jongeren hier een positie in te geven.

Met deze combinatie zet de Lumens Groep zich naar volle vermogen in om jongeren die gewenste economische en maatschappelijke zelfstandigheid te laten bereiken, waar werk een belangrijke pijler in vormt.

Als werkgever trekt Lumens Groep deze lijn door. Want ook als werkgever willen we het goede voorbeeld geven en hopen andere organisaties hiermee te inspireren. We zijn blij met dynamiek, frisse blik en nieuwe inzichten die jongeren met zich mee brengen. We zien dit als waardevol voor een organisatie die 'in touch' wil zijn met haar omgeving. Geen onbelangrijke redenen voor Lumens Groep om stage-, werk- en werkervaringsplekken aan jongeren aan te bieden.

Instroom

Lumens Groep vindt een goede mix van ervaren en onervaren medewerkers in onze teams van belang. We plaatsen dit in het kader van de voor de betreffende functie benodigde competenties en het gewenste kennis- en ervaringsniveau. In het wervingsproces leggen we daarom geen specifieke focus op jongeren, maar wanneer het profiel dit toelaat zoeken we wel naar jongeren.

Om de instroom van jongeren te bevorderen commiteert Lumens Groep zich aan het volgende:

 • Lumens Groep neemt in 2015/2016 per jaar minimaal 5 jongeren aan. Wanneer mogelijk maakt Lumens Groep duidelijk in de vacaturetekst dat de vacature specifiek is bestemd voor jongeren, of nodigt in de vacaturetekst expliciet ook jongeren uit om te reageren op de vacature.
 • Lumens Groep staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen, in aanvulling op de reguliere werving.
 • Lumens Groep neemt in 2015/2016 per jaar minimaal 5 jongeren aan in haar traineetrajecten. In een aantal van onze opdrachten bevorderen we heel gericht de instroom van jongeren in het arbeidsproces. Zoals binnen 'Dynamo Jeugdwerk' waar we vanuit talentontwikkeling toewerken naar zelfstandig ondernemerschap en werk in diverse sectoren. We bouwen talentontwikkelingsplatforms in samenwerking met onderwijs, branchegerelateerde partners en bedrijven om de jeugd competentiegerichte ondersteuning te bieden als basis voor een toekomstige baan.

Met 'Werk Eerst' ondersteunen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een proces, samen met werkgevers, matchen we de ondersteuning van de kandidaat met de behoefte van de werkgever in het jobarrangement. Jongeren vormen hier een belangrijke doelgroep in. De samenwerking binnen 'Werk Eerst' geven we vorm met o.a. Randstad HR Solutions, Springplank040 en Stichting Robin Hood.

Daarnaast sporen we samenwerkingspartners aan om kandidaten met een afstand tot werk in dienst te nemen, of hierin actief samenwerkingsverbanden te zoeken. Bijvoorbeeld door deelname aan 'Collectief040', waarin werkgevers vanuit MKB Onderhoud en Bouw vertegenwoordigd zijn. Daar wordt gewerkt aan kansen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Resumerend bevorderen we in de vervulling van onze opdracht de instroom van jongeren in het arbeidsproces door:

 • Connecties te maken met het bedrijfsleven zodat jongeren na scholing- en werkervaringstrajecten gegarandeerd doorstromen naar betaalde arbeid.
 • Werk Eerst in te zetten om jongeren door middel van een jobarrangement toe te leiden naar betaalde arbeid.
 • Bij (nieuwe) opdrachten expliciet te verkennen waar kansen liggen om hiermee de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt een impuls te geven.
 • Jaarlijks 100 leerwerktrajecten te realiseren. Dit doen we in wijkcentra, jongerencentra en Speelpark de Splinter. Hiertoe maken we afspraken met tien andere maatschappelijke organisaties voor wie we plekken om te leren en werken in een leerwerktraject te faciliteren. Onder meer GGZe, Neos, Taalcapitel, Raad voor de Kinderbescherming, Praktijkschool, Futuris. Ook anderstalige jongeren wordt in een werkomgeving een plaats aangeboden die bijdraagt tot het leren van de Nederlandse taal en snellere integratie in onze maatschappij.
 • Ons te richten op de vakgebieden horeca, beveiliging, facilitair medewerker, schoonmaak, toerisme en sociaal cultureel werk.

 Scholing

 • Iedereen is zich bewust dat jongeren met een goede startkwalificatie betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Om uiteenlopende redenen hebben niet alle jongeren deze uitgangspositie. Daarom spant de Lumens Groep zich in om jongeren te scholen, praktijk- en werkervaring op te laten doen. We zetten stageplekken en werkervaringsplekken in om dit te bewerkstelligen.

Ten aanzien van scholing spant Lumens Groep zich in om:

 • In 2015/2016 per jaar 100 stageplekken voor HBO en MBO studenten alsook werkervaringstages beschikbaar te stellen. Dit doen we onder meer binnen het jeugdmaatschappelijk werk, Dynamo Jeugdwerk, buurtsportcoaches, de communicatieafdeling, Facilitair Servicepunt. Werkervaringstages voor net afgestudeerden te faciliteren.
 • Tenminste 40 plaatsen per jaar te realiseren binnen ons leerwerkbedrijf, met een groei naar een instroom van 88 deelnemers (tot 2018). Onze ambitie is maximaal 20% uitval te realiseren Hierin werken we samen met Vebego en Summa Opleidingen. Lumens Groep staat in de zoektocht naar goede studenten open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

Een goede opleiding en het creëren van kansen op arbeid biedt helaas geen garantie op een succesvolle deelname aan het arbeidsproces. Soms komen jongeren zichzelf tegen, komen verwachtingen van een beroep niet overeen met de praktijk. Dan ontstaat een mismatch waardoor de arbeidsvreugde af kan nemen en allerlei problemen kunnen ontstaan en jongeren in het ergste geval afhaken.

Door hen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, voorkomen we dat jongeren onnodig (lang) werkloos zijn. Soms doen we dat zelfstandig en waar mogelijk samen met partners, om zo het effect groter te maken.

Lumens Groep neemt jaarlijks deel aan 2 beroepenmarkten van onderwijsinstellingen om jongeren voor te lichten wat zij van een bepaald beroep kunnen verwachten.

In ons stedelijk jongerencentrum Dynamo huisvest de Lumens Groep een reguliere BOL-opleiding: de Summa Metal Factory. Daarmee brengen we formeel en informeel leren samen in een unieke omgeving waar studie en praktijkbeleving dicht bij elkaar komen.

In jongerencentrum Dynamo bieden we jongeren de mogelijkheid om binnen de programmering en bedrijfsvoering aantoonbare werkervaring op te doen waarmee zij hun CV kunnen verrijken. Jongeren worden daartoe betaald ingezet in horeca, beveiliging, podiumtechniek, onderhoud en als docent voor sociaal culturele workshops.

Social return

Bovenstaande maakt inzichtelijk hoe Lumens Groep in de rol van werkgever en uitvoerder van opdrachten de kansen op werk voor jongeren vergroot. Daarmee is nog onbelicht gebleven dat we ook als inkoper van goederen en diensten aandacht voor dit vraagstuk hebben. Dit heeft met name betrekking op aanbestedingen ten aanzien van facilitaire zaken. Daarom maken we bij onze aanbestedingen de keuze om alleen samen te werken met partners die hun opdracht invullen vanuit social return en worden resultaatafspraken gemaakt over cliëntparticipatie.

Daarnaast faciliteren we binnen Speelpark de Splinter jaarlijks 10 re-integratietrajecten, waarvan tenminste 2 voor jongeren, in samenwerking met SW-bedrijf ERGON. Een omgeving die juist jonge mensen aanspreekt en waar passend werk kan worden uitgevoerd in het traject naar arbeid.

Tot slot Lumens Groep ziet dit document als een groeidocument. Niet alle inspanningen die we in de periode 2015-2016 zullen leveren kunnen hierin gevangen worden. Simpelweg omdat we steeds op zoek zijn naar nieuwe, innovatieve, wijzen om de kansen van jongeren op werk te vergroten. We zijn hierin ambitieus en zullen blijvend energie steken in het bereiken van dit doel.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.