GGZ Oost-Brabant

GGZ Oost-Brabant vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit GGZ Oost-Brabant een Werkakkoord af?

GGZ Oost Brabant vindt het belangrijk om zich als maatschappelijke onderneming in te zetten voor 'sociaal ondernemen'. Hierdoor krijgen (potentiële) medewerkers de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast brengt het diversiteit aan in de organisatie waardoor er nieuwe inzichten ontstaan. Dit is conform de doelstellingen die wij als GGZ Oost Brabant voor onze cliënten nastreven vanuit herstelgerichte zorg.

Dit alles sluit uitstekend aan bij het actieve beleid, dat onze organisatie voert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het verlagen van jeugdwerkloosheid is dan ook een van onze ambities die wij van harte onderschrijven.

Onze organisatie heeft een trouw personeelsbestand met gemiddeld een lang dienstverband en een hoge gemiddelde leeftijd. In het kader van een evenwichtige personeelssamenstelling willen wij daarom graag meer jongere werknemers aantrekken.

GGZ Oost Brabant leidt nieuwe medewerkers op om ook in de toekomst over voldoende competente medewerkers te beschikken. Het zelf opleiden van medewerkers heeft veel voordelen. Zo is er een constante aanvoer van medewerkers die gedurende de opleiding competenties ontwikkelen die aansluiten bij actuele ontwikkelingen in de diverse beroepen die in onze organisatie te vinden zijn.

Daarnaast hebben de medewerkers in opleiding hun frisse blik en kennen ze de organisatie als ze afgestudeerd zijn.

Afspraken GGZ Oost Brabant op het gebied van instroom

Onze organisatie neemt in 2015 minimaal 18 jongeren aan in een van onze opleidingstrajecten. Wij nodigen jongeren in vacatureteksten nadrukkelijk uit om te solliciteren. Wij spannen ons in om (ex-)Wajongers in dienst te nemen.

Wij hebben jaarlijks tussen de 15 en 20 werkervaringsplekken voor jongeren met een afgeronde opleiding om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Wij bieden jaarlijks minimaal 25 vakantiebanen aan stagiaires en jongeren om hun werkervaring te vergroten.

Wij besteden ook in hulpverleningstrajecten aan jongeren nadrukkelijk aandacht aan het zo klein mogelijk houden van de afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij specifiek opgeleide trajectbegeleiders in dienst.

Activiteiten GGZ Oost Brabant op het gebied van scholing

Onze organisatie participeert structureel in regionaal overleg om mede vorm te geven aan ontwikkelingen van beroepen en opleidingen. Samen met werkgeversorganisaties, opleidingsinstellingen, Zorg- en Welzijnsinstellingen en lokale en provinciale overheden werken we voortdurend aan een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van nieuwe beroepskrachten. Voorbeelden hiervan zijn Werkatelier Zorg en Welzijn Brabant en De Helmondse Zorgacademie.

In 2012 heeft GGZ Oost Brabant leerafdelingen geïntroduceerd. Deze afdelingen besteden aandacht aan leren en bieden extra stage-mogelijkheden voor studenten. Deze zijn door zorgverzekeraar IZZ opgemerkt als zorgsuccessen en zijn positief ge‘valueerd door studenten, werkbegeleiders en cliënten.

Onze organisatie investeert in de scholing van jonge werknemers, met en zonder startkwalificatie, door de inzet van training en/of scholing. In de zoektocht naar goede studenten staan wij open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen. Wij investeren in jonge, talentvolle medewerkers.

Onze organisatie biedt twee jonge medewerkers de TOP-leergang van Transvorm aan. Dit 5-daagse programma biedt de jonge professional ondersteuning en tools aan zodat ze een actieve rol kunnen spelen binnen de organisatie en invloed hebben op hun directe werkomgeving. Er is aandacht voor zowel persoonlijke ontwikkeling als organisatiebrede vraagstukken.

Onze organisatie zet zich in voor het (verder) ontwikkelen van het bedrijf als erkend leerbedrijf voor het middelbaar beroepsonderwijs door:

  • vanaf 2015 jaarlijks 90 BOL-stages van 3 maanden of langer beschikbaar te stellen aan studenten.

  • vanaf 2015 per jaar 18 BBL-leerbanen beschikbaar te stellen aan studenten op basis van het sectorplan Zorg en Welzijn.

  • te investeren in het begeleiden van BOL-ers en BBL-ers door praktijk- en stagebegeleiders op te leiden en in samenwerking met scholen stageopdrachten te ontwikkelen.

Onze organisatie heeft een doorlopend aanbod van trainingen voor werk- en stagebegeleiders. vanaf 2015 jaarlijks 60 stages voor hbo-studenten aan te bieden.

Activiteiten GGZ Oost Brabant op het gebied van voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

GGZ Oost Brabant voert momenteel een aantal oriënterende en voorbereidende overleggen met opleidingsinstituten in de regio om in de nabije toekomst hun scholieren bekend te maken met onze organisatie. Onze intentie is dat dit leidt tot beroeps- oriënterende activiteiten van scholieren binnen onze organisatie.

Wij hopen met dit akkoord meer jongeren aan te trekken en hierdoor een bijdrage te leveren aan de afname van de jeugdwerkeloosheid.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.