Gemeente Leiden

De gemeente Leiden vergroot de kansen op werk voor jongeren

Waarom sluit de gemeente Leiden een Werkakkoord af?

Met dit Werkakkoord geeft de gemeente Leiden invulling aan een belangrijk onderdeel van haar leeftijdsbewust personeelsbeleid. De gemeente Leiden wil zorgdragen voor een vitaal personeelsbestand; dit vereist een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij het uitgangspunt is dat alle medewerkers, zowel ouderen als jongeren binnen onze organisatie, vitaal aan het werk zijn.

De gemeente Leiden heeft - zoals dat in veel gemeenten het geval is - een eenzijdig opgebouwd personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd is hoog en ook de diversiteit van het personeelsbestand is gering. Het voornemen is dan ook om de samenstelling van het personeelsbestand meer in overeenstemming te brengen met de opbouw van de Leidse samenleving. Doel is te komen tot meer diversiteit en om jongeren in het bijzonder meer kansen te bieden bij de gemeente. Daarbij zal er tevens oog moeten zijn voor de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft om medewerkers te plaatsen die door specifieke omstandigheden niet zo gemakkelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

In dit Werkakkoord leggen we het accent op het aantrekken van meer jongeren om meerdere redenen. Niet alleen ter vergroting van de diversiteit van het personeelsbestand, maar ook omdat jong talent onze organisatie kan versterken. De frisse blik en de recente kennis die jongeren meenemen zijn een pré. Daarnaast willen we de vaardigheden en de betrokkenheid van de zittende medewerkers vergroten door hen in te zetten als coach, mentor of praktijkbegeleider. Kennisoverdracht van oud op jong is ook van belang.

Als onderdeel van onze strategische personeelsplanning willen we jongere medewerkers al mee laten lopen met medewerkers die vanwege de pensioengerechtigde leeftijd de organisatie gaan verlaten; met als doel kennisbehoud!

De gemeente Leiden wil daarnaast in het kader van de jeugdwerkloosheid het goede voorbeeld geven, door jongeren op weg te helpen die een kruiwagen kunnen gebruiken. Door middel van de acties die opgenomen staan in dit Werkakkoord kunnen we jongeren een mooie start van hun loopbaan bieden. Dit draagt ook bij aan het imago van werken bij de gemeente Leiden.

Instroom

Binnen nu en vier jaar zal de gemeente Leiden zich richten op meer instroom van jongeren op de volgende wijze:

De komende jaren wordt een krimp van het personeelsbestand verwacht; de uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan biedt ons echter ook mogelijkheden. Naast het aantrekken van meer jongeren op formatieplekken, zullen we ons daarom ook richten om het bieden van stageplekken voor scholieren en studenten en werkervaringsplekken voor net afgestudeerden (d.m.v. het project Stage Nieuwe Stijl). De ervaring leert dat jongeren die op deze wijze ervaring opdoen in onze organisatie sneller een baan vinden, binnen onze eigen organisatie of buiten de gemeente Leiden.

Gemeente Leiden staat in de zoektocht naar goed personeel open voor het aanbod van passende kandidaten uit verschillende doelgroepen (zoals jongeren, arbeidsgehandicapten, personen met een niet-westerse achtergrond, meer vrouwen in leidinggevende functies) in aanvulling op de reguliere werving.

Gemeente Leiden neemt per jaar minimaal 120 stagiairs aan, waarbij passend bij het werkaanbod een goede spreiding van VMBO, MBO, HBO en WO studenten plaatsvindt.
Gemeente Leiden biedt per jaar minimaal 20 afgestudeerde jongeren een traineeship binnen project Stage Nieuwe Stijl aan; dit betreft een trainee plek voor 3 dagen in de week voor een half jaar met als doel werkervaring op te doen. 1 dag in de week krijgen zij training en sollicitatiebegeleiding.

Scholing & voorbereiding op de arbeidsmarkt

De gemeente Leiden zal meer inzetten op scholing en voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt, o.a. door studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een stage of een leerbaan te bieden. Dit is onmisbaar om het vak te leren en een diploma te halen.

Verder bieden wij jonge werknemers de kans om zich verder te ontwikkelen, door hen te scholen en het aanbieden van flexatures (tijdelijke klussen op verschillende plekken in de organisatie). Hierbij bieden wij een opleidingsaanbod aan van Academie71, maar ook verplichte functionele trainingen (afhankelijk van het soort werkplek).

Ook willen wij bijdragen aan een goede beeldvorming van jongeren over werken bij de een gemeente. Wij helpen schoolgaande jongeren (vmbo) bij het maken van hun studiekeuze door hen te laten ervaren wat werken is met bijvoorbeeld een zogenoemde snuffelstage.

Verder begeleiden wij jongeren in de laatste fase van hun studie in hun zoektocht op weg naar werk. Dit doen wij door het verzorgen van presentaties op scholen en instellingen en het openstellen van onze netwerken.

Op basis van de resultaten van het recente onderzoek naar stages binnen de gemeente Leiden, zal gekeken worden bij welke specifieke teams meer BOL-stages en BBL-banen mogelijk zijn. In samenwerking met scholen (snuffel)stage opdrachten ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van de school (leerdoelen), de scholier en de gemeente.

In de gemeente Leiden vindt er al een uitwisseling plaats tussen een afdeling en een ROC, om studenten en beleidsmedewerkers kennis te laten uitwisselen.

Daarnaast is de gemeente bereid om medewerkers te faciliteren om gastlessen te geven bij scholen.

De gemeente Leiden biedt snuffelstages aan middelbare scholieren uit het VMBO en het praktijkonderwijs, om te zorgen dat zij een beeld krijgen van wat werken inhoudt en om hen te laten zien dan werken bij een gemeente leuk en divers kan zijn. Hierover worden komend jaar concrete afspraken gemaakt met de leidinggevenden van de teams en de scholen.

De gemeente Leiden biedt stageplekken aan op verschillende niveaus (zie instroom) om studenten werkervaring te laten opdoen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Tevens biedt dit een mooie kweekvijver voor talentvolle toekomstige medewerkers.

De gemeente Leiden biedt door middel van het project Dynamic Duo's studenten met een niet-westerse achtergrond de kans om een beter beeld te krijgen van werken binnen een gemeente en gebruik te maken van het brede netwerk van onze ambtenaren.

De gemeente Leiden neemt deel aan bijeenkomsten, presentaties & banenbeurzen, etc. o.a. op verschillende scholen (o.a. de Universiteit en de Hoge School) om het stage beleid en werken bij de gemeente Leiden te promoten.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.