Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Waarom sluit de gemeente Leeuwarden een Werkakkoord af?

Het personeelsbestand van de gemeente Leeuwarden vergrijst, door de opschuivende pensioenleeftijd is er weinig ruimte in de organisatie voor doorstroom van al aanwezig talent en de instroom van jong talent blijft achter.

Vanuit het strategisch HR-beleid zijn een aantal gecoördineerde interventies ingezet die op langere termijn duurzame oplossingen bieden. De huidige noodzaak van een wendbaardere organisatie, o.a. gezien decentralisaties en herindelingen maakt dat een extra impuls gewenst is.

In maart 2015 heeft het Directieteam van de gemeente Leeuwarden ingestemd met onderstaande aanpak voor de instroom van nieuw talent bij de gemeente Leeuwarden.

Instroom

In 2015 en 2016 is de ambitie om 20 jongeren op HBO/WO niveau in te laten stromen bij de gemeente Leeuwarden. In de komende 2 jaar worden externe vacatures (voor de periode van minimaal één jaar), in principe één op één gekoppeld met de inzet van jong talent (leeftijdscategorie tot 30 jaar).

Iedere sector committeert zich aan het binnenhalen van in ieder geval één jong talent in de komende 2 jaar. Als vacatures ontstaan dan worden deze in principe één op één gekoppeld met de instroom van jong talent.

Uitzonderingen hierop kunnen zijn: De vrijgekomen functie wordt niet ingevuld vanwege een taakstelling. De vrijgekomen functie wordt ingevuld door iemand die boventallig is. De vrijgekomen functie wordt ingevuld in de interne ronde (doorstroom van een medewerker). De functie die deze medewerker achterlaat wordt vervolgens ingevuld door jong talent.

Jong talent wordt aangenomen in de aanloopschaal van de functie. Na één jaar eindigt het opleidingsprogramma en vindt, bij positieve evaluatie, plaatsing in de reguliere functie (en functieschaal) plaats. Hiermee wordt jong talent perspectief geboden en is de kans op behoud van jong talent in de organisatie groter.

Scholing

De jonge talenten krijgen een gezamenlijk opleidingsprogramma aangeboden gericht op de verdere ontwikkeling van competenties. Hiermee ontstaat een natuurlijke manier van samenwerking. De begeleiding on the job wordt door een directe collega van het jonge talent gedaan. Het kan ook zo zijn dat het jong talent een bepaalde periode ingewerkt wordt door de vertrekkende medewerker (mentorschap).

De gemeente Leeuwarden biedt ook leerwerkplekken aan. In 2014 waren er 91 stagiaires bij de gemeente Leeuwarden werkzaam. De verdeling was als volgt: MBO stagiaires: 30 HBO stagiaires: 42 WO stagiaires: 3 Trainees: 16 Het streven is dat in 2015 en 2016 hetzelfde aantal leerwerkplekken wordt aangeboden.

Voorbereiding jongeren op de arbeidsmarkt

De gemeente Leeuwarden biedt (jonge) werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen middels ervaringsplaatsen (met behoud van uitkering). Doel van deze plaatsen is om mensen uit de bijstand ervaring te bieden en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De ervaringsplaats is in principe voor 3 maanden en kan eenmalig verlengd worden met 3 maanden.

In 2014 waren er 26 werkervaringsplaatsen. Het streven is om 2015 en 2016 eenzelfde aantal werkervaringsplaatsen in te vullen.

Social Return

De gemeente Leeuwarden maakt met elke leverancier afspraken op het gebied van Social Return on Investment. Dit geldt niet alleen voor Europese aanbestedingen. Doelgroep voor Social Return zijn: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Leerlingen BBL Leerlingen deeltijd BOL Mensen in de WSW.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden - na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.