Achmea

Achmea vergroot de kansen op werk voor jongeren.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanuit toegevoegde waarde voor de organisatie, onderschrijft Achmea het belang om jongeren actief kennis te laten maken met de arbeidsmarkt en wil Achmea bijdragen aan het vergroten van de kans op werk voor jongeren, door middel van onderstaande initiatieven:

  • Achmea heeft de komende jaren behoefte aan instroom van specifiek talent. Een deel van deze instroom zal ingevuld worden met jongeren;
  • Achmea biedt diverse instroomprogramma's voor jongeren aan, denk aan traineeships en talentships;
  • Achmea biedt elk jaar minimaal 100 stageplaatsen aan HBO- en WO-jongeren, mede als wervingsinstrument voor toekomstig personeel;
  • Achmea stimuleert medewerkers deel te nemen aan beroepenveldcommissies van onderwijsinstellingen, om zodoende de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren;
  • Achmea stimuleert het verzorgen van gastlessen en gast-colleges op onderwijsinstellingen door eigen medewerkers;
  • Achmea stimuleert de instroom van jongeren met een arbeidsbeperking; Leidinggevenden van Achmea begeleiden jonge allochtone studenten op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder andere via Multi Talent Link;

Achmea sponsort de IMC Weekendschool en levert vrijwilligers om onderwijs te geven aan jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken.

Dit Werkakkoord is een groeidocument. Dit betekent dat meer afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden Ð na afstemming - vastgelegd in een addendum.

Aldus overeengekomen op 31 maart 2015 te Den Haag.