Inventarisatie en duiding knelpunten Matchen op werk

In de aanpak Matchen op werk worden knelpunten ervaren, die een succesvolle toeleiding van met name jongeren zonder startkwalificatie naar een (leerwerk)baan in de weg staan. Daarbij gaat het enkel om jongeren die als gevolg van voortijdig schooluitval geen startkwalificatie hebben verworven. Jongeren zonder startkwalificatie (met uitkering en zonder uitkering) zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt (twee keer zo vaak werkloos, vaker flexwerk, vaker bijstand, minder scholing, etc.) en hebben meer moeite om daar zelf hun weg te vinden.
De ministeries van SZW en OCW hebben op basis van onderzoek en gesprekken in de regio’s - puur inventariserend - een lijst met knelpunten opgesteld. De lijst met losse knelpunten dient verder te worden geduid. De ministeries van SZW en OCW hebben KBA Nijmegen in dat kader gevraagd een verdiepend onderzoek uit te voeren onder regionale partners om de (reeds bekende) knelpunten in kaart te brengen: In hoeverre herkennen zij deze knelpunten? Welke knelpunten zitten het meest in de weg? Hoe verhouden deze knelpunten zich onderling tot elkaar?