Discussiepaper voor de wethoudersconferentie op 17 februari 2017

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg in juni 2016 van de G32 met minister Bussemaker en staatssecretaris Klijnsma hebben ambtelijk OCW, SZW, de G32 en de G4 de knelpunten geïnventariseerd die zich voordoen bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie (als gevolg van een beperking dan wel voortijdige schooluitval) naar leren, werken of een combinatie daarvan, waarbij 'zorg' aan de orde kan zijn als middel om voorgaande doelen te bereiken.

Een deel van de knelpunten kan in de praktijk worden aangepakt. Deze worden opgenomen in een handreiking bestemd voor de uitvoering, waarin het beleidskader, praktijkvoorbeelden en oplossingen worden beschreven. De handreiking is naar verwachting eind maart 2017 gereed. De outline van de handreiking is toegevoegd als bijlage aan deze discussiepaper. De overige knelpunten zijn meer fundamenteel van aard en vragen om nadere analyse en politieke besluitvorming dan wel bestuurlijke daadkracht en mogelijk het maken van afspraken. Deze knelpunten staan centraal tijdens de wethoudersconferentie op 17 februari 2017. Doel van deze bijeenkomst is komen tot een gezamenlijke visie op de urgentie van het maatschappelijke vraagstuk en de aanpak daarvan. Deze discussiepaper dient ter voorbereiding op de conferentie.