Zien, lezen, helpen Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Dit essay is geschreven door de nsob Denktank, in opdracht van het Ministerie van szw. Het vormt een reflectie op het repertoire om jongeren die nu buiten beeld zijn alsnog in beeld te brengen. Daarin laten wij mogelijkheden zien, maar ook beperkingen van dit repertoire. We wijzen op kansen van de aanpak, maar ook op mogelijke risico’s ervan. We gaan in het bijzonder in op de vraag of ‘informele organisaties’ een bijdrage kunnen leveren aan het in beeld brengen van jongeren buiten beeld. Dergelijke organisaties bevinden zich buiten het bereik van de overheid, het zijn maatschappelijke initiatieven, maar ze zijn buiten beeld in hun contact met een deel van de jongeren. Kunnen overheidsorganisaties – Rijk of
gemeenten – van die kennis gebruik maken en hoe werkt dat?