Handreiking: Ondersteuning jongeren bij leren en werken

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in de nieuwe handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken, een handreiking voor de regio die Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten heeft samengesteld. Het is een document in ontwikkeling met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de regio’s. Een ander deel van de knelpunten, besproken tijdens de wethoudersconferentie op de Slotdag van de WerkWeek, is meer fundamenteel van aard en vraagt om nadere analyse en politieke besluitvorming.

De handreiking bestaat uit 3 onderdelen. De voorbereiding van jongeren op werk in het onderwijs staat centraal in het eerste deel. De overgang van leren naar werken komt aan bod in het tweede onderdeel. Onderdeel 3 staat in het teken van het werken. In de handreiking worden praktische oplossingen geboden voor knelpunten aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Infographic: aandachtspunten in de schoolloopbaan van jongeren.

Voorbereiding van jongeren op werk in het onderwijs

Stages spelen een belangrijke rol in de voorbereiding op werk. Niet alleen is de stage een belangrijke praktijkervaring voor de leerling, vaak wordt de stage ook benut om werk te vinden. Het is daarom nuttig wanneer de gemeente en het onderwijs al bij de vormgeving van de de stage samenwerken om te zorgen voor een sluitende aanpak. In de handreiking staat een korte beschrijving per onderwijstype over de inzet van stages.

Overgang van leren naar werken

In de handreiking wordt aandacht besteed aan de rol van de gemeente bij de overgang onderwijs – arbeidsmarkt. Een voorbeeld is de arbeidsmarktregio Achterhoek. Het regionale werkgeversservicepunt Achterhoek heeft twee speciale accountmanagers aangesteld om jongeren te begeleiden, die na de invoering van de Participatiewet minder goed in beeld waren en niet de extra aandacht kregen die zij nodig hadden. Jongeren worden door onder andere vso en pro scholen aangedragen. De accountmanagers hebben contact met alle betrokken partijen, kennen veel werkgevers, hebben ervaring met het bemiddelen van jongeren naar werk en kennen de ondersteuningsmogelijkheden. De samenwerking met de scholen komt hier steeds beter van de grond.

Werken

Het is een uitdaging voor gemeenten om jongeren die buiten beeld zijn geraakt (die geen opleiding volgen, niet werken, geen uitkering hebben en geen werk zoeken) te activeren naar werk of terug naar school. Het is daarbij nodig dat RMC’s nauw samenwerken met andere domeinen binnen de gemeenten. Een persoonlijke, laagdrempelige benadering door een jobhunter of jongerencoach kan een succesformule zijn.

De regio’s  Drechtsteden & Gorinchem hebben MatchMakers ingezet om jongeren te helpen die niet naar school gaan, niet werken, geen uitkering hebben en ook geen startkwalificatie. De MatchMaker is de spin in het web tussen RMC, Sociale Dienst, Leerwerkloket, UWV, school en gemeente. Zij begeleiden de jongere intensief en laten de jongere niet los. Het doel is om deze jongeren alsnog naar een startkwalificatie te leiden (bijvoorbeeld naast het werk). De handreiking beschrijft in onderdeel 3 de rollen van gemeenten bij het begeleiden van jongeren tijdens werk, of, als zij hun baan verliezen, naar ander werk.