33 Goede voorbeelden uit regio’s in tweede Monitor Matchen op werk

De tweede monitor Matchen op werk is verschenen. De rapportage bestaat uit 33 aansprekende voorbeelden van Matchen op werk aangedragen door de arbeidsmarktregio’s zelf en schetst de laatste ontwikkelingen in het veld. De rapportage is bedoeld om regio’s te informeren en inspireren en zo de uitvoering van Matchen op werk te verbeteren. De praktijkvoorbeelden hebben betrekking op alle drie de onderdelen van Matchen op werk: werkzoekendendienstverlening, werkgeversdienstverlening en het matchen zelf.

Werkgeversdienstverlening

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is ten eerste een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. We zien in de regio’s diverse initiatieven om het werkgeversnetwerk uit te breiden en de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren. Zo wordt in FoodValley gerichte actie ondernomen richting het mkb en wordt in West-Brabant gewerkt aan regionale harmonisatie van het instrumentarium alsook samen gewerkt met werkgeversorganisaties en -verenigingen voor het uitbreiden van het werkgeversnetwerk.

Werkzoekendendienstverlening

Veel regio’s geven aan het lastig te vinden om jongeren te bereiken, activeren en motiveren. Er worden hiertoe allerlei communicatiekanalen en werkwijzen ontwikkeld. Zo is een goede (‘warme’) overdracht van jongeren die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie van RMC naar de dienst Werk & Inkomen belangrijk om te voorkomen dat jongeren buiten beeld raken en om hen ondersteuning te bieden richting werk. In een aantal regio’s komt deze samenwerking tussen RMC en de dienst Werk en Inkomen al goed van de grond: RMC-coördinatoren en jongerencoaches werken bijvoorbeeld op dezelfde locatie of er zijn overlegtafels waar ze, ook met de school, bespreken welke ondersteuning een specifieke jongere nodig heeft en wie bij deze ondersteuning welke rol vervult.

Om jongeren die buiten beeld zijn geraakt van de gemeente te bereiken is een outreachende aanpak van belang. Dit kan door op huisbezoek te gaan of door samen te werken met rolmodellen uit hun omgeving of ‘informele organisaties’ die de jongeren goed kennen en vertrouwen (zoals sportscholen, kerken, moskeeën en buurthuizen). De belangstelling voor een outreachende aanpak groeit. Regio’s als Groot-Amsterdam, Drechtsteden, Gorinchem en Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe zetten hierop in.

Matchen

Jongeren die niet de gevraagde werkervaring of opleiding hebben maken minder kans op een baan als ze alleen een sollicitatiebrief en CV sturen. Voor hen werkt een persoonlijke kennismaking met de werkgever, vóórdat de selectie plaatsvindt, beter. Dan krijgt de werkgever een goed beeld van wie de jongere is en wat hij of zij kan. Dan vindt selectie niet plaats op basis van beeldvorming over de groep maar op basis van kennis van de persoon. Zo kunnen vooroordelen worden overbrugd. In veel regio’s zijn positieve ervaringen opgedaan met het organiseren van matchingsevenementen waar werkzoekende jongeren en werkgevers met elkaar kennismaken.

Ook zien we dat in de praktijk de harde scheidslijn tussen klantmanager en adviseur werkgeversdienstverlening voor kwetsbare jongeren niet volstaat en dat er steeds meer ‘brugfuncties’ ontstaan. Dit zijn professionals die zowel affiniteit met en expertise over jongeren hebben als commercieel zijn ingesteld dan wel een achtergrond hebben als intercedent, zoals de jobhunters in de regio Midden-Utrecht. Zij zorgen voor 1-op-1 matching, oftewel een persoonlijke introductie van de kandidaat bij de werkgever.