Samen met het onderwijs

Studenten horen op school te leren hoe zij hun loopbaan kunnen ontwikkelen zodat zij nu en in de toekomst goed geïnformeerd keuzes voor studie en werk kunnen maken.

Loopbaanleren tegen jeugdwerkloosheid

Loopbaanleren helpt jongeren betere keuzes maken voor studie en beroep, helpt ze hun werknemersvaardigheden verbeteren, helpt ze bij het zoeken naar werk en voorkomt dat ze van school gaan zonder diploma. Loopbaanleren versoepelt de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt, waardoor jongeren beter worden toegerust in het vinden van werk nu en in de toekomst.

Betere voorbereiding op school

De voorbereiding op het werkzame leven op school kan en moet beter. Loopbaanleren heeft nu nog niet altijd een eigen, vaste plek binnen het voortgezet onderwijs en nog teveel mbo-studenten zijn niet tevreden over de loopbaanbegeleiding die ze krijgen. Dit blijkt ook uit het aantal studenten die uitvallen of switchen in het eerste jaar van de studie.

Een loopbaangerichte leeromgeving

Om loopbaancompetenties bij studenten te ontwikkelen en te benutten, is een loopbaangerichte leeromgeving nodig. Bij een loopbaangerichte leeromgeving doen studenten levensechte ervaringen op. Dit gebeurt in het mbo en hbo via stages, maar het kan ook in het voortgezet onderwijs gebeuren via praktijkleren.

In een loopbaangerichte leeromgeving krijgen jongeren de kans om over de ervaringen die ze hebben opgedaan met werk te praten, zodat zij een zelfbeeld in relatie tot werk ontwikkelen. Studenten ondernemen acties die op termijn bijdragen aan hun loopbaan en ze maken keuzes, zodat ze leren invloed uit te oefenen op hun eigen loopbaan.

Wat doet Team Aanpak Jeugdwerkloosheid?

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid stelt gemeenten, scholen en andere betrokken in staat om jongeren in een leeromgeving beter voor te bereiden op de keuzes die ze nu en in de toekomst zullen gaan maken.

  • Verduidelijken van wat van scholen wordt verwacht

Op het vmbo wordt loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) ingepast in de beroepsgerichte examenprogramma’s . In het mbo worden de kwaliteitseisen van het loopbaandeel van ‘Loopbaan en burgerschap’ verduidelijkt. Leerlingen en studenten horen te weten wat zij kunnen verwachten van hun school op het gebied van LOB. Gekeken wordt verder naar regionale en sectorale samenweking om de expertise over LOB te vergroten en scholen ondersteuning te bieden bij het contact met bijvoorbeeld werkgevers.

  • Professionaliseren van docenten en loopbaanbegeleiders

Er is bij het loopbaanleren een belangrijke rol weggelegd voor de docenten. Professionalisering is gewenst, zodat docenten( maar ook mentoren en studiekeuzeadviseurs) studenten beter kunnen begeleiden bij de keuzes waar ze voor staan. Specifiek is er aandacht voor de loopbaanbegeleiding van kwetsbare jongeren en migrantenjongeren.

  • Betrekken van bedrijfsleven

Voor de loopbaanoriëntatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs (en specifiek ook het vmbo, gelet op het beroepsgerichte karakter van deze opleidingen) en studenten mbo en ho is betrokkenheid van het bedrijfsleven essentieel. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid brengt goede voorbeelden in kaart en verkleint de afstand tussen scholen en bedrijven in de regio.

  • Betere studiekeuzeinformatie

Van scholen wordt nu al verwacht dat ze in de regio goed samenwerken en met elkaar afstemmen zodat studenten gemakkelijk kunnen doorstromen van het vmbo naar het mbo, daar blijven we op inzetten. Studenten horen op de hoogte te zijn welke mbo-scholen er bij hen in de buurt zijn en horen te weten welke kansen beroepen en opleidingen hen bieden op de arbeidsmarkt. Door betere studiekeuzeinformatie zorgen we ervoor dat jongeren vaker kiezen voor een opleiding waarmee ze meer kans maken op werk als ze hun diploma hebben behaald.

  • Betere ouderbetrokkenheid

Ouders hebben veel invloed op de keuzes die hun kinderen maken voor beroep en opleiding. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid versterkt de ouderbetrokkenheid en 'empowerment' van ouders zodat zij hun kinderen beter kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes in studie en loopbaan.

Zie ook