Pilot Training voor vrijwilligers van zelforganisaties voor het bereiken en activeren van jongeren

Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen deze jongeren in beeld brengen door bestanden te koppelen. Daarmee zijn hun namen en adressen bekend. Echter, het vraagt heel wat om deze jongeren te bereiken en weer te motiveren. Zij hebben vaak al de nodige teleurstellingen en tegenslagen in hun leven meegemaakt en het vertrouwen in de overheid verloren. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren met een migrantenachtergrond. Zij verlaten vaker het onderwijs zonder startkwalificatie en zijn ook vaker buiten beeld voor ondersteuning naar werk, met name jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, zo laten cijfers van het CBS zien.

Samenwerking met zelforganisaties

Uit onderzoek van IZI Solutions in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid blijkt dat informele organisaties - organisaties die publieke waarden in het sociale domein nastreven en niet in overwegende mate uitvoerder van (door de overheid gefinancierd) beleid zijn - vaak veel meer en beter contact hebben met deze jongeren. Daaronder vallen ook etnische zelforganisaties. Etnische zelforganisaties zijn burgerinitiatieven georganiseerd rondom de gemeenschappelijke afkomst van de leden. Zij genieten het vertrouwen van de jongeren. Deze organisaties kunnen gemeenten helpen bij het bereiken en activeren van jongeren.

Zelforganisaties

Uit onderzoek van IZI Solutions in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid blijkt dat informele organisaties - organisaties die publieke waarden in het sociale domein nastreven en niet in overwegende mate uitvoerder van (door de overheid gefinancierd) beleid zijn - vaak veel meer en beter contact hebben met deze jongeren. Daaronder vallen ook etnische zelforganisaties. Etnische zelforganisaties zijn burgerinitiatieven georganiseerd rondom de gemeenschappelijke afkomst van de leden. Zij genieten het vertrouwen van de jongeren. Deze organisaties kunnen gemeenten helpen bij het bereiken en activeren van jongeren.

Trainen van vrijwilligers

In opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid ontwikkelen het Inspraakorgaan Turken (IOT) en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) in drie gemeenten (Venlo, Den Haag en Leeuwarden) een training voor vrijwilligers om Turkse en Marokkaanse jongeren te ondersteunen (motiveren en activeren) gedurende de periode dat de gemeente deze jongeren begeleidt naar werk of terug naar school.

Uitvoering en verspreiding

De gemeente en IOT en SMN bepalen in overleg welke lokale zelforganisaties ze benaderen. Bij deze organisaties worden vrijwilligers geworven, de zogenaamde scouts. De scouts  volgen een korte training om de jongeren te kunnen begeleiden. Tijdens de training krijgen de scouts onder andere informatie over het aanbod van de gemeente om de jongeren te ondersteunen naar werk of school, over hun rol als scout en worden ze getraind in communicatievaardigheden. De scouts leren aan de hand van casussen en rollenspellen hoe zij meer zicht kunnen krijgen op de situatie van de jongeren, hoe zij jongeren enthousiast kunnen maken voor een traject richting werk of school van de gemeente en hoe zij hen tijdens het traject gemotiveerd houden. De scouts begeleiden de jongeren gedurende twee maanden.

Na afloop van de pilot en de evaluatie in mei 2017 wordt voor gemeenten een handreiking beschikbaar gesteld. Hierover worden gemeenten via de Verzamelbrief voor gemeenten van het ministerie SZW geïnformeerd. Ook zullen Divosa en Ingrado worden gevraagd om de handreiking onder de aandacht van hun leden te brengen.

Dilemma’s bij het samenwerken met informele organisaties

Bij het samenwerken met informele organisaties zijn er wel een aantal dilemma’s. Over deze dilemma’s heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid het essay Zien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld geschreven.