Pilot Sociale kaart voor het bereiken en activeren van jongeren

Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen deze jongeren in beeld brengen door bestanden te koppelen. Daarmee zijn hun namen en adressen bekend. Echter, het vraagt heel wat om deze jongeren te bereiken en weer te motiveren. Zij hebben vaak al de nodige teleurstellingen en tegenslagen in hun leven meegemaakt en het vertrouwen in de overheid verloren.

Samenwerking met informele organisaties

Uit onderzoek van IZI Solutions in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid blijkt dat ‘informele organisaties’ - organisaties die publieke waarden in het sociale domein nastreven en niet in overwegende mate uitvoerder van (door de overheid gefinancierd) beleid zijn - vaak veel meer en beter contact hebben met deze jongeren. Denk aan sportscholen, moskeeën, kerken en buurtcentra, maar ook buurtkappers en rolmodellen in de eigen omgeving. Zij genieten het vertrouwen van de jongeren. Deze organisaties en personen kunnen gemeenten helpen bij het bereiken en activeren van jongeren.

Sociale kaart

Om inzicht te krijgen in de rol die informele organisaties kunnen vervullen bij het bereiken en activeren van met name kwetsbare jongeren maken Movisie en IZI Solutions in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid in zes gemeenten een sociale kaart: Almere, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Inzichtelijk wordt gemaakt welke organisaties jongeren in beeld hebben, hoe groot het bereik van deze organisaties onder jongeren is en wat hun impact op de jongeren is.

Uitvoering en verspreiding

Door gebruik te maken van bestaande netwerken van de gemeente en een uitvraag bij wijkteams wordt per gemeente een groot aantal informele organisaties in kaart gebracht. Met een deel van deze organisaties gaat de gemeente een nadere kennismaking aan. Dit zijn organisaties waarvan naar inschatting van de gemeente het bereik en de impact het grootst is. Om deze inschatting te toetsen neemt de gemeente interviews af met vertegenwoordigers van de geselecteerde organisaties. Movisie en IZI Solutions begeleiden de gemeenten hierbij. Om bereik en impact van de informele organisaties vervolgens te kunnen meten, wordt een tool gebruikt. De volledige methodiek om een sociale kaart te maken wordt overgedragen op de medewerkers van de deelnemende gemeenten.

Na oplevering van de sociale kaarten en de evaluatie in mei 2017 wordt voor gemeenten een handreiking beschikbaar gesteld. Hierover worden gemeenten via de Verzamelbrief voor gemeenten van het ministerie van SZW geïnformeerd. Ook zullen Divosa en Ingrado worden gevraagd om de handreiking onder de aandacht van hun leden te brengen.

Dilemma’s bij het samenwerken met informele organisaties

Met 10 van deze organisaties gaat de gemeente een nadere kennismaking aan. Dit zijn organisaties die, naar inschatting van de gemeente, het meeste bereik en de grootste invloed hebben op jongeren. Movisie en IZI Solutions houden samen met de gemeente met 5 van hen een interview. Met de andere 5 geselecteerde gemeenten houdt de gemeenten zelf een interview.

Dilemma’s bij het samenwerken met informele organisaties

Bij het samenwerken met informele organisaties zijn er wel een aantal dilemma’s. Over deze dilemma’s heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid het essay Zien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld geschreven.

Samenwerking

De sociale kaarten worden opgesteld door onderzoeksbureau Movisie en IZI Solutions. Zij houden ook de interviews met de informele organisaties en stellen de uiteindelijke handreiking samen.