Monitor Matchen op werk

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid wil jongeren sneller en duurzamer aan het werk helpen door samen met gemeenten, UWV en hun partners in te zetten op Matchen op werk en de uitvoering ervan te verbeteren. Matchen op werk bestaat uit 3 onderdelen: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en het matchen zelf.

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is ten eerste een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Dat vraagt om heldere communicatie vanuit het werkgeversservicepunt naar werkgevers, om goede samenwerking tussen UWV, gemeenten en hun partners en om passende ondersteuning van werkgevers bij hun personeelsvraagstuk en het onderhouden van contact. Daarnaast hebben jongeren ondersteuning op maat nodig afgestemd op hun kenmerken en omstandigheden. De ondersteuning moet ook activerend zijn; jongeren moeten erbij betrokken zijn, meedenken en meedoen. Het matchen zelf vraagt tot slot om een goede voorselectie en persoonlijke introductie van kandidaten bij werkgevers en het faciliteren van kennismaking tussen jongeren en werkgevers.

Verbeteren van de uitvoering van Matchen op werk

Om de uitvoering van Matchen op werk te verbeteren is kennis over de kansen, de knelpunten en de ontwikkeling die de 35 arbeidsmarktregio’s doormaken essentieel. De kansen, knelpunten en ontwikkelingen laat Team Aanpak Jeugdwerkloosheid optekenen in 2 rapportages. De rapportages gebruikt Team Aanpak Jeugdwerkloosheid in de eerste plaats om regio’s te informeren en inspireren, zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook gebruikt Team Aanpak jeugdwerkloosheid de monitor om invulling te geven aan de eigen inzet om de uitvoering van Matchen op werk te verbeteren.

Eerste rapportage: kansen, knelpunten en ontwikkelingen bij Matchen op werk

Bij de totstandkoming van de eerste rapportage waren de regio’s net van start met Matchen op werk voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De rapportage geeft de stand van de uitvoering weer op basis van gesprekken in de 35 arbeidsmarktregio’s en een literatuurstudie, waarin ook de recente onderzoeken van de Inspectie SZW over werkgeversdienstverlening zijn meegenomen. Onder meer bleek dat de regio’s op koers lagen om de gezamenlijke ambitie voor het aan het werk helpen van 23.000 jongeren met een uitkering (bijstand en WW) te halen.

Tweede rapportage: voorbeelden uit de regio’s

Voor de tweede rapportage hebben de arbeidsmarktregio’s zelf een voorbeeld aangeleverd van een ontwikkeling waar ze trots op zijn. De voorbeelden kunnen betrekking hebben op werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening of matchen. Zo kunnen de regio’s elkaar inspireren en leren van elkaars praktijk.

Uitvoering en verspreiding

De monitor Matchen op werk werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan. Een begeleidingscommissie bestaande uit de ministeries van SZW en OCW, UWV en Ingrado, de vereniging van RMC-coordinatoren, heeft de inhoud en de bruikbaarheid van de rapportages voor de uitvoering getoetst.

De eerste rapportage is besproken tijdens de leercirkel en intervisiebijeenkomsten. De rapportage is verspreid via de website Aanpak Jeugdwerkloosheid.nl, de nieuwsbrief en Twitter en verstuurd aan de regionaal projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid, de RMC-coördinatoren en managers werkgeversdienstverlening van het UWV. De tweede rapportage wordt in het voorjaar van 2017 verwacht. Vooruitlopend op de rapportage hebben we de goede voorbeelden gedeeld tijdens de Slotdag van de WerkWeek op 17 februari 2017.