Communicatie en ondersteuning via leercirkels, intervisie-bijeenkomsten, website, nieuwsbrieven en social media

Om jongeren sneller en duurzamer te matchen op werk is samenwerking met en tussen de regionale projectleiders Aanpak Jeugdwerkloosheid, de RMC-coördinatoren en de managers van UWV belangrijk. Gemeenten en UWV hebben de verantwoordelijkheid, de financiële middelen en de instrumenten. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid is een speler in dit netwerk. Door vanuit een gedeelde ambitie de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars kennis, middelen en netwerk kunnen we betere resultaten bereiken.

Samenwerking nog geen vanzelfsprekendheid

Matchen op werk bestaat uit 3 onderdelen: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en het matchen zelf. Samenwerking is bij elk van deze onderdelen cruciaal. Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Goede samenwerking tussen UWV, gemeenten en hun partners is daarbij van belang om werkgevers zoveel mogelijk één aanspreekpunt te bieden en een goede match tot stand te brengen. Jongeren hebben ondersteuning op maat nodig afgestemd op hun kenmerken en omstandigheden. Ook hierbij is een goede samenwerking noodzakelijk tussen de diensten Werk en Inkomen en RMC van gemeenten voor een warme overdracht van jongeren zonder startkwalificatie die niet terug kunnen naar school en voor wie werk het beste alternatief is. En tussen gemeenten en UWV als jongeren na afloop van hun WW-uitkering zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. En tussen UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio voor bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke matchingsevents.

Samenwerking tussen deze partijen is echter nog niet vanzelfsprekend, zo laat onderzoek van de Inspectie SZW zien. Wel ervaren gemeenten door de decentralisaties en krimpende budgetten steeds meer de noodzaak om de samenwerking te intensiveren. Daarnaast zien gemeenten dat UWV in de regio een opbouwende rol kan vervullen als verbindende partij, omdat ze neutraal, een relatieve ‘politieke buitenstaander’ zijn. Maar ook door hun deskundigheid. UWV heeft meer ervaring met en kennis over werkgeversdienstverlening, arbeidsmarktanalyses en monitoring en is bovendien ook regionaal en landelijk georganiseerd.

Agenderen, verbinden, kennisdelen, stimuleren

Door leercirkels en intervisiebijeenkomsten te organiseren, informatie te delen op de website AanpakJeugdwerkloosheid.nl, in nieuwsbrieven en via social media agendeert Team Aanpak Jeugdwerkloosheid het probleem van jong en werkloos zijn, verbindt zij partijen aan elkaar, stimuleert zij kennisdeling en zoekt zij naar ideeën, wensen en initiatieven van onderop.

Leercirkels en intervisiebijeenkomsten

Een leercirkel is een landelijke bijeenkomst, waarbij we met workshops en plenaire sessies problemen adresseren die alle regio’s raken, discussiëren over een mogelijke aanpak en de voortgang ervan bespreken. Een intervisiebijeenkomst is een kleinschaliger bijeenkomst, waar meerdere arbeidsmarktregio’s samenkomen om ervaringen, uitdagingen en oplossingen verder uit te diepen. Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft in de periode 2015 – 2017 in totaal 4 leercirkels georganiseerd en 34 intervisiebijeenkomsten in 7 rondes.

Voorbeeld: aanpak werkloosheid jongeren zonder diploma

Tijdens de eerste leercirkel in september 2015 heeft Team Aanpak Jeugdwerkloosheid de problematiek van jongeren zonder startkwalificatie geagendeerd. Deze jongeren hebben nu en in de toekomst een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Tijdens de leercirkel is besproken waar mogelijke knelpunten zitten in het ondersteunen van de jongeren terug naar school, werk of een combinatie van beide. Dit mondde uit in de intentie om te komen tot bestuurlijke afspraken tussen de coördinerend wethouders Aanpak Jeugdwerkloosheid en de wethouders Onderwijs over het in beeld brengen en toeleiden naar een (leerwerk)baan van jongeren zonder startkwalificatie.

De precieze inhoud van de bestuurlijke afspraken is afgestemd in de daaropvolgende intervisiebijeenkomsten. In de brief aan de Tweede Kamer van november 2015 kondigden ministers Asscher en Bussemaker vervolgens de bestuurlijke afspraken aan als eerste stap richting een meer sluitend vangnet.

De leercirkel van maart 2016 stond in het teken van de voortgang van de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken. Ook werden tips uit recent onderzoek gepresenteerd over hoe je jongeren zonder startkwalificatie het beste kunt bereiken en activeren. De bestuurlijke afspraken zijn in april 2016 ondertekend in de regio’s.

Website en nieuwsbrief

Ook via de website Aanpakjeugdwerkloosheid.nl en Twitter worden alle betrokkenen op de hoogte gehouden van de actualiteit en worden kennis en goede voorbeelden gedeeld. In de periode 2015 – 2017 is in totaal 13 keer een nieuwsbrief verzonden. De nieuwsbrief bestaat uit een verzameling van verschenen nieuwsberichten. Zo’n 1242 contacten ontvangen de nieuwsbrief.