Onderzoek naar jongeren buiten beeld

Jongeren zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: ze zijn vaker werkloos, zijn oververtegenwoordigd in de uitkering, werken vaker op flexibele basis, ontvangen lagere beloningen en volgen weinig (bij)scholing. Daarnaast is een deel van hen buiten beeld voor bemiddeling naar werk; zij lijken zich te hebben teruggetrokken van de arbeidsmarkt (hebben geen werk en zoeken geen werk), zo bleek uit de Factsheet Jongeren 'buiten beeld' die CBS heeft opgesteld in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Onderzoek naar jongeren buiten beeld

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft onderzoeksbureau IZI Solutions laten onderzoeken wat de kenmerken zijn van ‘jongeren buiten beeld’, waarom ze buiten beeld zijn geraakt en hoe deze jongeren het beste bereikt en geactiveerd kunnen worden.

Het onderzoek wijst uit dat veel van deze jongeren opgroeien in achterstandswijken, teleurgesteld zijn in eerdere contacten met de overheid en nauwelijks een ondersteunend netwerk hebben. Ze hebben weinig formeel erkende vaardigheden, een negatief zelfbeeld door de vele afwijzingen en het gevoel gediscrimineerd te worden op postcode, leeftijd of achternaam. Ze willen wel graag weer naar school of aan het werk.

Gemeenten kunnen ‘jongeren buiten beeld’ het beste bereiken door outreachend te werken, naar hun ontmoetingsplekken te gaan en door hun omgeving - mensen die ze kennen en vertrouwen - in te zetten. De do's en don'ts voor het bereiken en activeren van ‘jongeren buiten beeld’ maken onderdeel uit van de Factsheet Bereiken en activeren van jongeren.

Uitvoering en verspreiding

Het onderzoek is uitgevoerd middels kwalitatief verkennend veldonderzoek in de periode februari en maart 2016 waarbij gebruik is gemaakt van semigestructureerde interviews. 30 interviews zijn afgenomen op locatie in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Almere, Breda, Eindhoven, Haarlem en Arnhem. In iedere gemeente zijn 3 personen geïnterviewd: een (oud-)jongere ‘buiten beeld’, een professional die met ‘jongeren buiten beeld’ werkt en een sleutelfiguur die (onbetaald) in contact staat met deze jongeren.

Gemeenten kunnen de inzichten uit het onderzoek gebruiken om ‘jongeren buiten beeld’ weer in beeld te brengen en ze richting school, een baan of een combinatie van beide te begeleiden. Het rapport Zichtbaar maar niet in beeld is besproken tijdens een leercirkel en verspreid via de website AanpakJeugdwerkloosheid.nl, de nieuwsbrief en Twitter. Het rapport werd gepubliceerd op de dag dat minister Asscher een bezoek bracht aan Rotterdam.