Afspraken met werkgevers over de instroom van (jonge) werkzoekenden

Voor een succesvolle uitvoering van Matchen op werk is een sterk netwerk nodig van werkgevers met passende vacatures. Echter, nog te weinig werkgevers stappen naar een werkgeversservicepunt (WSP) als zij personeel nodig hebben. Minder dan de helft van de werkgevers (17 tot 40%) maakt hiervan gebruik. Werkgevers met een bijzondere betrokkenheid bij de doelgroepen van gemeenten en UWV hebben behoefte aan een betere bekendheid van het WSP. Wel verwachten zij een proactieve houding en laten aan het WSP het initiatief, zo laat onderzoek van de Inspectie SZW zien.

Samenwerking met het Landelijk Werkgeversservicepunt

Team Aanpak Jeugdwerkloosheid werkt samen met het Landelijk Werkgeversservicepunt (LWSP) om landelijk en bovenregionaal opererende werkgevers te verleiden ook jongeren die staan ingeschreven bij gemeenten en UWV baanopeningen te bieden. In september 2015 heeft Team Aanpak Jeugdwerkloosheid 27 Werkakkoorden met landelijk en bovenregionaal opererende werkgevers aan het LWSP overgedragen. Het LWSP vertaalt de intentie van deze werkgevers om vacatures beschikbaar te stellen voor (onder andere) jongeren naar uitvoeringsplannen en zorgt voor afstemming met de regionale WSP's. Uiteindelijk is met een derde van de werkgevers de basis voor samenwerking gelegd.

Pilots om te komen tot landelijke arrangementen

Momenteel werken we met een tiental landelijk en bovenregionaal opererende werkgevers uit kansrijke sectoren en UWV en gemeenten uit een aantal arbeidsmarktregio’s landelijke arrangementen uit over de instroom van medewerkers uit verschillende doelgroepen. Doel is om op kleine schaal met elkaar werkwijzen te ontwikkelen om knelpunten die zich in de praktijk voordoen, die ook door de Inspectie SZW zijn benoemd in hun onderzoeken naar werkgeversdienstverlening, te tackelen. Denk aan het leveren van passende kandidaten, het harmoniseren van instrumenten en het verbeteren van de samenwerking tussen UWV en gemeenten. De werkwijze krijgt een vervolg in breder verband. Binnen de Programmaraad (een samenwerkingsverband tussen UWV, VNG, Divosa en Cedris) is afgesproken een landelijk schakelpunt in te richten om afspraken tussen landelijk en bovenregionaal opererende werkgevers, UWV en gemeenten via de 35 arbeidsmarktregio’s mogelijk te maken.