Quickscan naar activiteiten in de regio's om werknemersvaardigheden en zoek- en solliciteergedrag te verbeteren

Niet alle jongeren kunnen in hun eentje de weg naar werk vinden. Dat komt onder andere door matig ontwikkelde werknemersvaardigheden. Ook hebben jongeren een voor het zoeken naar werk minder effectief netwerk en weten ze niet hoe ze zichzelf het beste kunnen presenteren in een CV, op LinkedIn, op sociale media en tijdens een sollicitatiegesprek.

Werknemersvaardigheden

Werknemersvaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, vinden werkgevers steeds belangrijker. Daarbij staan competenties centraal zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en communicatieve en sociale vaardigheden. Een goede ontwikkeling en presentatie van werknemersvaardigheden zijn vooral voor (laagopgeleide) jongeren belangrijk, omdat die het ontbreken van passende werkervaring en een passende opleiding kunnen compenseren.

Zoekgedrag en solliciteergedrag

Bijna driekwart van de openstaande vacatures in Nederland wordt niet openbaar gemaakt, maar via via ingevuld. Het netwerk speelt hierbij een essentiële rol mits het bestaat uit hoger opgeleiden, werkenden en mensen die op enige afstand staan, want alleen zij geven toegang tot nieuwe netwerken en aanvullende hulpbronnen. En juist zulk soort mensen ontbreken vaak nog in het netwerk van jongeren, zeker laagopgeleide jongeren.

Daarnaast zijn sociale en communicatieve vaardigheden van belang bij het solliciteren. In de oordeelsvorming van werkgevers over wat iemand kan, spelen ‘signalen’ een belangrijke rol. Daarbij weegt het ontbreken van informatie (in het CV laten jongeren te weinig van zichzelf zien) en negatieve informatie (een te uitbundige presentatie van jezelf op social media) zwaarder mee. Ook verkleinen taalfouten in een CV of sollicitatiebrief de kansen van een sollicitant aanzienlijk. Net als het spreken van straattaal, wat door werkgevers geassocieerd wordt met geringe motivatie en onverschilligheid.

Quickscan

Gemeenten en UWV bieden veel trainingen aan om sollicitatievaardigheden te versterken en werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Een overzicht van regionale activiteiten om jongeren ondersteuning op maat te kunnen bieden met inzet van de juiste partij en om als organisaties en regio’s van elkaar te leren ontbrak echter nog.

Daarom heeft Team Aanpak Jeugdwerkloosheid een quickscan uit laten voeren naar de activiteiten die de 35 arbeidsmarktregio’s organiseren.

Uitvoering en verspreiding

Onderzoeksbureau YAG heeft de activiteiten in de regio’s geïnventariseerd middels deskresearch en door het afnemen van interviews. De quickscan is verspreid als pdf via de website Aanpakjeugdwerkloosheid.nl en de nieuwsbrief. Ook is de quickscan ter verspreiding onder hun achterban gedeeld met UWV, VNG, Divosa en BvK.